Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Darbo užmokestis

Pradžia / Darbo užmokestis

Informacija apie Šiaulių Salduvės progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu
„Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“

(Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480
„Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr.38-1739).


Darbo užmokestis  2018 m. I ketvirtis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius
2018 m.

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
2018 m.

Direktorius

1

1613

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

779

Mokytojas

43

745

Pedagoginiai darbuotojai
(spec. pedagogai, soc. pedagogai, sk. ved.)

6

682

Aptarn. personalas
(vyr.buh., ugdymo aprūp.sk.ved., rašt.ved., valg.ved., apsk.,kompiut.)

6

553

Tech. personalas

11

417


Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius
2016 m.
Vidutinis
darbo užmokestis (EUR)
2016 m.
Darbuotojų skaičius
2017 m.
Vidutinis darbo
užmokestis (EUR)
2017 metų III ketvirtis
Vidutinis darbo
užmokestis (EUR)
2017 metų IV ketvirtis

Direktorius

1

1430,98 1  1505,23

1587,00

Skyriaus vedėjas

4 555,57 4  557,31

638,35

Mokytojas

39 648,26 35  731,19

910,54

Specialistai

3,5 628,26 4 694,63 777,84

Valytoja

4 356,44 4 381,88

400,81

 Virėja  2 353,49 2 410,61

443,05