Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Teikiama pagalba

Pradžia / Teikiama pagalba
Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija veikia, vadovaujantis Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus 2011-09-05 įsakymu Nr. V-10 (1.3) patvirtintu Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė – Dalia Zorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė ekspertė.
Komisijos sekretorė – Regina Domkienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

Komisijos nariai:
Natalija Kaunickienė, direktorė;
Jovita Biliūnienė, specialioji pedagogė;
Rosita Radavičienė, vyresnioji logopedė;
Edita Ševeliovienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Jolanta Jankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Daiva Dijokienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Laura Gerulė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Jurgita Girdvainienė, Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, tikybos vyresnioji mokytoja.

Darbo laikas: antradienį – ketvirtadienį 8.00-15.30, pietų pertrauka 12.00-12.30
Sveikatos priežiūros paskirtis – padėti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatą.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
-pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
-sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams ) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
-informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida ( mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
-pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; -mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
-mokyklos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;-ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;-pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio lavinimo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
-informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;
-dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;-informacijos Visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;-visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
-mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
Dalyko mokytojas sprendžia mokinių mokymo ir mokymosi klausimus; rengia individualias mokymo ir papildomo ugdymo programas; vertina individualią mokinių pažangą; teikia informaciją tėvams, specialistams ir kitiems mokytojams.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja pedagoginės pagalbos teikimą mokiniui; informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimybes padėti jų vaikui siekti geresnių rezultatų. Esant reikalui, organizuoja specialiosios, socialinės pedagoginės ir kt. pagalbos teikimą.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, jam pačiam, jo tėvams ir mokytojams šalinant progimnazijos nelankymo priežastis, susigrąžinti iš progimnazijos išėjusius vaikus, padėti vaikui pasirinkti ugdymo įstaigą pagal savo psichines ir protines galias ir joje optimaliai adaptuotis.

Socialinis pedagogas:
-dirba su socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais;
-vykdo prevencinį darbą;
-kontroliuoja mokinių lankomumą ir teikia informaciją tėvams (raštiški pranešimai, skambučiai, apsilankymai mokinio namuose);
-telkia specialistus ir organizuoja pagalbos teikimo mokiniui procesą;
-bendradarbiauja su VTAT, policijos atstovais, PPT, kitomis mokyklomis;
-rūpinasi nemokamo maitinimo ir kitos socialinės paramos organizavimu;
-vykdo tiriamąją veiklą.

Socialinės pedagoginės pagalbos komanda:
-rengia prevencijos priemonių planą, procesų analizę;
-analizuoja duomenis apie teisės pažeidimo, žalingų įpročių ir kt. nusižengimų atvejus, siūlo priemones jų prevencijai.
-teikia metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui organizuoti klasių auklėtojams, mokytojams, tėvams.
-tarpininkauja susisiekiant su vykdančiomis prevencinę veiklą organizacijomis, policija, VTAT.
-bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis ir kt. darbo grupėmis.

Profesinio orientavimo darbo grupė:
-vykdo tėvų pedagoginį švietimą profesinio orientavimo tema;
-teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie profesinį mokymą;
-kaupia informaciją, susijusią su profesiniu mokymu, kolegijų, aukštųjų bei universitetų mokymo programomis.

Specialiosios pedagogines pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Specialusis pedagogas nustato vaikų specifinius individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, bendruomenėje; planuoja pagalbos teikimo procesą, numatydamas tolimuosius ir artimuosius tikslus; padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis grupėje; dalyvauja pamokose ir taip padeda specialiųjų poreikių vaikui įsijungti į klasės veiklą; kaupia informaciją apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimus, apie juos informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); nustato specifines vaiko negalias; sudaro individualias programas sutrikusios funkcijos (suvokimo proceso, mąstymo operacijų, dėmesio ir kt.) ugdymui bei jo priežasties šalinimui; bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Logopedas nustato vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei jų priežastis; numato priemones korekcijai ir jas įgyvendina; bendradarbiauja su klasių auklėtojais, tėvais, socialiniu pedagogu, sudarant individualias programas ir teikia jiems metodinę paramą; kaupia medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).