Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdymas

Pradžia / Veikla / Ugdymas

2018-2019 mokslo metai

2018–2019 pusmečiai:
I pusmečio pradžia 2018-09-01, pabaiga 2019-01-31
II pusmečio pradžia 2019-02-01, pabaiga: 2019-06-07 (PUG ir 1-4 klasių mokiniams); 2019-06-21 (5-8 klasių mokiniams);

Ugdymo planas  2017-2018 m.m.                                           Mokinių atostogos


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas  1 priedas


Pamokų tvarkaraščiai: 1-4 klasių;   5-8 klasių.

NDRC (namų darbų ruošos centro) tvarkaraštis


PRADINIS UGDYMAS

1. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinius ir socialinius brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
2. Pradinio ugdymo 1 klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.
3. Pradinis ugdymas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
4. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos.
5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.


PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
2. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
3. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, progimnazijos, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos. Pagrindinio ugdymo programą apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus – ketverių ir dvejų metų.
4. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą.


Mokykloje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis emocinis ugdymas (SEU), siekiant tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą).
Teikiama pagalba mokiniui:
– užimtumo centre;
– mokomųjų dalykų konsultacijose;
– pildant vaiko individualios pažangos (VIP) lapą, aptariant jį su mokiniu;
– aptariant vaiko individualią pažangą su dalykų mokytojais;
– įtraukiant tėvus į individualios vaiko pažangos plėtotę;
– taikant pagalbos mokiniui modelį.

Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą,formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus.

2017 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2016 metų rezultatai  2 klasė  4 klasė   6 klasė  8 klasė  Priedas 2   Priedas 3


2015 metų rezultatai       4 klasė         8 klasė


 2017-2018 m.m.

1-4 klasių mokiniams

„Menas angliškai“, Sandra Bartkuvienė  Darbų galerija
antradieniais 14.00-14.45 val. ir trečiadieniais 13.00 – 13.45 val., 34 kab.

„Pieškime kompiuteriu“, Rima Valčiukienė Darbų galerija
trečiadieniais 12.00-12.45 val., 41 kab.

„Elektroninė leidyba“, Rima Valčiukienė Darbų galerija
trečiadieniais 13.05-13.50 val., 41 kab.

„Jaunieji tyrėjai“, Rima Valčiukienė  Veiklų galerija
ketvirtadieniais 13.05-13.50, 28 kab.

„SkautAuk“, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija
ketvirtadieniais 14.00-15.30, 28 kab.

„Augu saugus ir sveikas“,  Jolanta Jankauskienė. Nuotraukų galerija
ketvirtadieniais 13.05-13.50 val. 24 kab.

„Žingsnis po žingsnio“, Kristina Adomaitienė

„Jaunasis olimpietis“,  Gražina Plungienė. Nuotraukų galerija
antradieniais 13.05-14.45 val., 42 kab.

Muzikos studija,  Jurga Andriulienė
pirmadieniais 13.05 -14.45, trečiadieniais 12.05 – 13.50 val., 45 kab.

„Kurkime kartu“ (UC),  Rasa Nosienė
antradieniais 13.00-15.00 val., 12 kab.

„Spalvų šokis 1-2 kl.“Daina Dambrauskienė
trečiadieniais 12.00-13.50 val., 44 kab.

„Spalvų šokis 3-4 kl.“, Daina Dambrauskienė
penktadieniais 12.00-13.50 val., 44 kab.

„Sūkurėlis“,  Asta Rimkuvienė

5-8 klasių mokiniams

„Futboliukas“, Arūnas Miknevičius
trečiadieniais 13.05-13.50 val., 42 kab.

Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius
 pirmadieniais 14.00-15.35 val., 42 kab.

Krepšinis, Arūnas Miknevičius
ketvirtadieniais  14.50 – 15.35 val. 42 kab.

Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė
penktadieniais 14.00-14.45 val., 42 kab.

Muzikos studija, Jurga Andriulienė
ketvirtadieniais 14.00 -14.45, penktadieniais 14.00 -14.45 val., 45 kab.

Žurnalistikos ir medijų raštingumas, Tatjana Kukelkienė
antradieniais 14.00-15.40 val., 44 kab.

Radijo klubasTatjana Kukelkienė
ketvirtadieniais 14.55-15.40 val., 44 kab.

„Sūkurėlis“, Asta Rimkuvienė

Dailės studija, Daina Dambrauskienė

Kūrybinės vizualizacijos, Ina Poškuvienė

Gitaros studija, Vilma Klumbytė

_________________________