Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Erasmus+KA1

Pradžia / Erasmus+KA1
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektai

erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“

ERASMUS+ KA1 Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos skilčiai:
 Salduvės progimnazijoje startuoja dar vienas ERASMUS+ KA1 projektas 
Salduvės progimnazijai skirta dotacija vykdyti ERASMUS+ KA1 Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos projektą.
Projekto tikslai:
1. Skatinti mokytojus ieškoti naujų veiklos organizavimo sprendimų ugdymui išnaudojant netradicines mokyklos ir už mokyklos ribų esančias aplinkas.
2. Atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę mokantis be sienų.
3. Efektyvinti mokykloje ir pamokoje vykstančius vadybinius procesus pritaikant Europos šalių švietimo patirtį.
4. Stiprinti mokytojų kalbinę ir tarpkultūrinę kompetenciją bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų šalių mobilumų metu.
Birželio-rugpjūčio mėnesiais vyks planavimo darbai, pirmasis mobilumas numatomas spalio mėnesį. Kursuose mokytojai mokysis, kaip sukurti į mokymąsi orientuotą mokymosi aplinką, analizuos  metodus, kurie palaiko mokinių autonomiją, sudaro jiems sąlygas tobulinti bendradarbiavimo kompetencijas, lavina trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį, ugdo kritinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir motyvaciją.

219-06-19
Mokyklos bendruomenei pristatyti naujojo projekto tikslai
Birželio 19 d. mokyklos bendruomenei pristatytas naujasis ERASMUS+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“. Mokytojai supažindinti su projekto tikslais ir suplanuotais kursais.

2019-10-07

Apie palankių socialinių-emocinių aplinkų kūrimą
Lietuvių kalbos mokytoja Ina Poškuvienė ir formaliojo švietimo skyriaus vedėja, biologijos-chemijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė spalio 7-12 dienomis dalyvauja projekto „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ kursuose ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning “.
Pirmąją dieną kursų dalyviai iš Estijos, Bulgarijos, Vengrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos ir Lietuvos pristatė savo šalis ir mokyklas, pasidalijo patirtimi, išsiaiškino lūkesčius, diskutavo apie problemas, su kuriomis susiduria savo šalies švietimo sistemoje.

Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-08
Antroji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena
Mokytojos Ina ir Neringa tęsia veiklas Europass mokytojų akademijoje. Šiandien dėmesys skirtas metodui ,,Flipped classroom“. Taikydamos šį metodą parengė virtualią užduotį integruotai lietuvių kalbos bei gamtos ir žmogaus pamokai. Užduotys išsiųstos 6a klasės mokiniams.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-09

Trečioji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena

Siekdamos įgyvendinti Erasmus+KA1 projekto prioritetus mokytojos Ina ir Neringa gilinosi į dalykinių ir bendrųjų kompetencijų dermę. Vakar besimokiusios naujų virtualių aplinkų taikymo būdų, šiandien diskutavo apie palankaus mikroklimato kūrimo būdus.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-10
Ketvirtoji kursų „Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena
Mokytojos Ina ir Neringa šiandien kursuose tobulino virtualių aplinkų taikymo ugdymo procese įgūdžius ir diskutavo apie tai, kokį poveikį informacinės technologijos daro visuomenei. Kartu su kolegomis iš Europos šalių mokyklų ieškojo efektyviausių darbo grupėje metodų. Mokytojos lankėsi viename seniausių ir garsiausių meno muziejų pasaulyje – Uficių galerijoje.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-10-11
Penktoji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena
Mokytojos Ina ir Neringa šiandien mokėsi naujų įsivertinimo metodų, ypatingas dėmesys buvo skiriamas bendrųjų kompetencijų vertinimui. Taip pat išbandė naujus aktyviuosius mokymo(si) metodus.
Mokytojos Ina ir Neringa

2019-11-20

Bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimas

Biologijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė Socialinių, realinių mokslų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės nariams pristatė bendrųjų kompetencijų įsivertinimo įrankį. Florencijoje vykusių kursų metu analizuoti ugdymo procesą paįvairinantys metodai jau pradedami taikyti gamtos mokslų pamokose.

2020 m. sausio 6-16 d.
,,Erasmus+” KA1 kursai ,,A Clasroom with a Door to the World’’
 
Sausio 6-16 dienomis Gvadelupėje (Prancūzija) vyksta „Erasmus+’’ KA1 projekto kursai „Klasė su vaizdu į pasaulį”, kuriuose dalyvauja progimnazijos vadovės. Kursų tikslas – įgalinti mokyklas atsižvelgti į tokius naujus reiškinius kaip švietimo internacionalizavimas ir remti lanksčių mokymosi būdų, atitinkančių besimokančiųjų poreikius ir tikslus, kūrimą.
 Pirmoji kursų diena skirta susipažinti su salos istorija, kultūra, analizuojant realias tautos patirtis diskutuoti apie balansą tarp internacionalizmo ir nacionalinio identiteto. Dalyvaujant aktyviuose užsiėmimuose ieškota būdų, kaip ugdant mokinius stiprinti jų nacionalinį tapatumą per savęs pažinimą ir ugdyti pagarbą kitoms kultūroms, kurių pažinimas leidžia geriau suvokti save.
 Antrąją kursų dieną, tęsiant nacionalinio identiteto ir internacionalizmo temą, lankytasi Gvadelupės memorialiniame vergovės istorijos muziejuje. Kolumbo atradimus siekianti salos istorija, muziejuje esantys artefaktai paskatino diskutuoti apie laisvo ir atsakingo žmogaus, kuris gerbia kitų žmonių asmeninę laisvę, ugdymą.
Birutė Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-01-10

Projekto metu išmokti nauji metodai naudojami pamokose
Mokytojos Ina Poškuvienė ir Neringa Juškevičiūtė kursų ,, Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ metu įgytą patirtį sėkmingai taiko lietuvių, gamtos ir žmogaus pamokose. Integruotos pamokos metu 6a klasės mokiniai susipažino su nauju mokymosi metodu ,,Klasė aukštyn kojomis“, kurio vienas iš esminių tikslų – asmeninės atsakomybės ugdymas.

2020-01-11

,,Erasmus+” KA1 kursai ,,Klasė su vaizdu į pasaulį”.

Nuostatas keičianti patirtis tęsiasi…

Besitęsiant pažinčiai su viena iš Karibų salų, per naujos kultūros pažinimą vyksta virsmas, įpareigojantis į mokyklą žiūrėti kitaip, plačiau, kitų pasaulio kultūrų kontekste. Nesame patys sau, šiandienos mokiniai – rytojaus pasaulio piliečiai, o pasaulis didelis ir platus, kupinas įvairiausių iššūkių. Savęs pažinimas, empatija, konfliktų sprendimas, kūrybinis, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas ir, svarbiausia, valia imtis veiksmų siekiant keisti(s) – esminiai įgūdžiai, ties kuriais susitelkdami ugdysime atsakingą pilietį globalaus pasaulio kontekste, nepamiršdami savo šaknų – tautinio tapatumo.

Pažintis su tradiciniais Gvadelupės Gwo Ka būgnais ir jų muzikos ritmais, apsilankymas nacionaliniame Gvadelupės parke ,,Cascade aux Ecrevisses” – tai istorinis ir kultūrinis kontekstas, kuriame mokomės, kaip svarbu ruošti vaikus buvimui, mokymuisi ir profesinei veiklai globalioje visuomenėje, pristatydamos savo mokyklos patirtis analizuojame, kiek patys esame internacionalūs ir kuria kryptimi turėtume judėti toliau.

,,Žinoti, rūpintis, veikti” – trys veiksmo žodžiai, kurių realizavimo per konkrečias ugdymo veiklas, naujas patirtis linkime sau ir savo mokyklos bendruomenei.


2020-01-16
,Erasmus+” KA1 kursai ,,Klasė su vaizdu į pasaulį” (III dalis)

Antrąją mokymų savaitę toliau gilinamės į internacionalumo ugdymo galimybių paieškas. Besimokydamos drauge su kolegėmis iš kitų šalių ieškome būdų, kaip tarptautiškumą integruoti į nacionalinį turinį, aiškiai suvokdamos poreikį, mąstome apie gaires progimnazijos tarpkultūriškumo politikai.

Labai džiugu, kad mokymai organizuojami labai netradiciškai, įtraukiant besimokančius į aktyvią veiklą: mokomės vis kitose vietose, geografinį, kultūrinį kontekstą siejame su mokymų tema.

Besilankydamos tropiniame miške kiekviena dalyvė apmąstėme veiklų planą, numatantį, kaip šiame geografiniame kontekste galėtų būti ugdoma gimtosios kalbos, komunikavimo užsienio kalba kompetencijos, mokėjimas mokytis, kūrybiškumas, skaitmeninė kompetencijos. Buvo įdomu rengti individualius pristatymus, klausytis idėjas pristatančių kolegų ir suvokti, kad galimybių šiai temai plėtoti turime nepaisant to, kurioje pasaulio vietoje esame: Gvadelupėje ar Lietuvoje. Svarbu sau atsakyti į klausimą, ,,kodėl to reikia?”, ir paskatinti apie tai mąstyti mokinius.

Mokymosi patirtis praturtino ir konkrečios veiklos, susijusios su tarptautinių projektų (,,eTwining’’, ,,Erasmus+’’) platformomis, kurių dėka Europos mokytojai ir mokiniai turi galimybę organizuoti bendras veiklas ir dalyvauti jose nepriklausomai nuo to, kuriame Europos kampelyje yra. Džiugu, kad ir mes esame šios tarptautinės bendruomenės dalis.


2020-01-29
Kursų patirties sklaida

Direktorė Natalija Kaunickienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė mokytojų tarybos posėdyje pristatė kursų „Klasė su vaizdu į pasaulį“ metu įgytą patirtį. Mobilumo metu kilusios idėjos mokyklos veiklos tobulinimui jau įtrauktos į 2020 m. veiklos planą.


2020-02-19
Erasmus+KA1 projekto ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ kursai Portugalijoje

Dailės mokytoja Daina Dambrauskienė su Europos šalių mokytojais diskutuoja apie šiuolaikinio mokymosi tendencijas kursuose „Teaching in a 21st Century School“.


2020 m. vasario 16 -23 d. Portugalijoje, Madeiros saloje vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Teaching in a 21th Century School“. Dailės mokytoja Daina Dambrauskienė dalyvavo mokymuose kuriuose diskusijų temos ir praktinės veiklos buvo skirtos XXI a. mokyklos pagrindinėms kompetencijoms, IKT naudojimo mokyklose skatinimui, tarpdisciplininio mokymosi svarbai per STEAM veiklas, eksperimentavimui, plėtojant naujas mokymo praktikas ir mokymosi metodus, sėkmingam eTwinning projektinės veiklos įtraukimui į mokymo procesą, socialinių, lingvistinių ir kultūrinių įgūdžių tobulinimui.


erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektas ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“

2019-02-27

Vasario 27 d. Salduvės progimnazijoje vyko dalijimosi patirtimi renginys, kodiniu pavadinimu GPS (gerosios patirties sklaida). Renginyje, organizuotame stotelių principu, įgytą tarptautinę patirtį pristatė tarptautinės programos  ,,Erasmus+“ KA1  projekto ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“ mobilumų dalyviai: progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė (Suomija), direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė (Italija, Portugalija), lietuvių kalbos mokytoja Tatjana Kukelkienė (Norvegija), dailės mokytoja Daina Dambrauskienė (Ispanija, Italija). Prie programos ,,Erasmus+“ KA1 dalyvių jungėsi ir nacionalinio projekto ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalyvės mokytojos Edita Čėsnienė, Jurgita Girdvainienė, Ingrida Žurauskė ir Nijolė Juškienė, kurios turėjo galimybę viešėti Latvijos ir Estijos mokyklose. Projekto dalyvės dalijosi žiniomis apie skirtingas Europos šalių švietimo sistemos  patirtis, kvietė išbandyti socialinio emocinio ugdymo, aktyvaus mokymosi pamokoje metodus. Renginio pabaigoje mokytojai reflektavo apie tai, kaip ir kokias kolegų tarptautines patirtis galima diegti ugdymo procese, ko galime pasimokyti iš skirtingų šalių patirties švietimo srityje.


NEĮGALIESIEMS