Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Priėmimas

Pradžia / Priėmimas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
BENDRA INFORMACIJA

Patvirtintas aptarnaujamų teritorijų APRAŠAS 

Nuoroda į aptarnaujamų teritorijų žemėlapį: https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4cc6e229ad4b47578d3102565bb06970)

Informacija atnaujinta 2022-01-10

Informaciją apie mokinių priėmimą teikia progimnazijos raštinės vedėja Vilma Česnauskienė.
Tel. nr. 8 674 56620.

Mokinių priėmimą į progimnaziją vykdo priėmimo komisija:
Pirmininkė – Birutė Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Rita Mielienė, specialioji pedagogė,
Rosita Radavičienė, logopedė,
Edita Ševeliovienė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė,
Vilma Česnauskienė, raštinės vedėja.

Priėmimo komisija vadovaujasi veiklos reglamentu
(Direktoriaus Įsakymas „Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudėties ir jos veiklos reglamento).


PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl vaikų, kurie mokysis Šiaulių Salduvės progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., priimami:
1. Mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
2. Elektroniniu paštu salduves@gmail.com, kai prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Elektroniniu paštu atsiųsti dokumentai priimami 1-ame punkte nurodytu darbo laiku.


AKTUALU BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG) UGDYTINIŲ TĖVELIAMS:

Vadovaujantis 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-378 patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, tėvų prašymai į PUG 2022-2023 m. m. priimami nuo 2021 m. spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG. Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
 2. dokumentas, patvirtinantis, kad šeimai taikoma atvejo vadyba (pateikiama tik tuo atveju, jeigu šeimoje taikoma atvejo vadyba).

 

Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.

Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

PUG grupių formavimas pagal gautus mokinių tėvų prašymus

PUG formuojamos (pagal nuo spalio mokyklai pateiktus prašymus (PRAŠYMO FORMA)) nuo vasario mėn. iki rugpjūčio 31 d. Mokykloje PUG formuojamos pagal Savivaldybės tarybos nustatytą PUG skaičių mokyklai. Į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia prioritetų tvarka:

1 vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
2 vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
3 vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
4 vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą.

Jeigu mokykla gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo į PUG, nei mokykla gali priimti, mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nepatekusius vaikus siunčia į artimiausias ugdymo įstaigas, vykdančias priešmokyklinio ugdymo programas, kuriose yra laisvų vietų. Jeigu į PUG priimti visi norintys vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai ne iš mokyklos aptarnaujamos teritorijos.

Platesnė informacija:

Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-3782020-10-01 patvirtintas
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS. 

Informacija apie 2021-2022 m. m. gautus prašymus ir laisvas vietas žiūrėti skirtuke „LAISVOS VIETOS“

 


 BŪSIMŲ 1-OKŲ, 5-OKŲ  TĖVELIAMS:

 1. Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai;
 2. Mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 3. Prašymai (Prašymas į 1 kl. 2021-2022 m. m.) į naujai formuojamas 1-okų klases priimami nuo 2021 metų kovo 1 d.
 4. Prašymai (Prašymas į 5 kl. 2021-2022 m. m.) į naujai formuojamas 5-okų klases priimami nuo 2021 metų kovo 1 d.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki  balandžio 15 d. mokytis pagal pradinio (1–4 kl.) ir pagrindinio ugdymo (5–8 kl.) programas pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

 • Gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamos teritorijos sąrašas). Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  1. Mokosi toje pačioje mokykloje 4-oje klasėje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 • Gyvena nuomojamame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 • Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Aprašo 27-32 punktais į laisvas vietas.

Platesnė informacija:

Platesnė informacija:

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS T-457 

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo įsakymas, pakeista pati priėmimo tvarka.

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Prašymas.
 2. Gimimo liudijimo kopija.
 3. Vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a).
 4. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 2 – 8 klases).
 5. Vaiko brandumo įvertinimas (jei tėvai, nori leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę anksčiau, nei jam sueina 6 metai).

Prašymo forma į 2-4 kl. 2021-2022 m. m.                                            Prašymo forma į 6-8 kl. 2021-2022 m. m.

 


 2021-2022 m. m. 
Laisvos vietos Salduvės progimnazijos  priešmokyklinio ugdymo grupėje
              ????-??-?? duomenys
PUG vietų skaičius mokykloje pagal einamųjų metų faktą Gauta prašymų dėl priėmimo į PUG Iš jų – gauta prašymų dėl priėmimo į PUG iš mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos     Laisvos vietos PUG pagal modelį
I   modelio  PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.) II  modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.) III  modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.)
Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama


2021-2022 m. m. 

Laisvos vietos klasėse:

 PUG –nėra 1 klasėje – nėra
2 klasėje – nėra
3 klasėje – nėra
4 klasėje – nėra
5 klasėje – nėra
6 klasėje – nėra
7 klasėje – nėra
8 klasėje – nėra

 

2020 m. gegužės 18 d. gauta naujų prašymų į 2020-2021 m.m. PUG – 20;       1 kl. – 62;       3 kl. – 2;      4 kl. – 1;      5 kl. – 5       7 kl. – 2.


2019 m. gegužės 9 d. gauta naujų prašymų į 2019-2020 m.m. PUG – 17;       1 kl. – 71;       5 kl. – 6;       6 kl. – 2.


2018 m. gautų prašymų skaičius – 126;       2018 m. priimtų mokinių skaičius – 118.

NEĮGALIESIEMS