Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Priėmimas

Pradžia / Priėmimas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

BENDRA INFORMACIJA

Informacija atnaujinta 2022-02-24

Informaciją apie mokinių priėmimą teikia progimnazijos raštinės vedėja Vilma Česnauskienė. Tel. nr. 8 674 56620.

Mokinių priėmimą į progimnaziją vykdo priėmimo komisija:
Pirmininkė – Birutė Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Vilma Česnauskienė, raštinės vedėja,
Rita Mielienė, specialioji pedagogė,
Rosita Radavičienė, logopedė,
Edita Ševeliovienė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė.

Priėmimo komisija vadovaujasi veiklos reglamentu
(Direktoriaus Įsakymas „Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudėties ir jos veiklos reglamento).

Įsakymas, dėl atsakingo asmens už elektroninės prašymų  registracijos informacinės sistemos duomenų tvarkymą Šiaulių Salduves progimnazijoje


 PRIĖMIMAS Į ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJĄ  2022-2023 m. m. 

Nuo kovo 1 d. prasideda priėmimas į Šiaulių Salduvės progimnaziją 2022-2023 m. m.

Prašymai teikiami per elektroninę prašymų registracijos sistemą (daugiau informacijos čia: ). Norint pateikti prašymą reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą e. sistemos pristatymą teikiant prašymą į mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją ir teikiant prašymą į mokyklą/-as ne pagal aptarnaujamą teritoriją.

Prašymų teikimo vadovas per e. sistemą tėvams

Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vyksta vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašas              Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis

E. SISTEMA BUS AKTYVUOTA KOVO 1 D. 8.00 val.
Elektroninius prašymus turi pateikti būsimų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas,
pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

SVARBU:

  • Mokiniai, kurie pereina į aukštesnio lygio programą (iš ketvirtos klasės į penktą) toje pačioje mokykloje, pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą.
  • Mokinių iš mokyklos aptarnaujamos teritorijos eilė sudaroma pagal deklaracijos mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje trukmę, ne pagal prašymo pateikimo laiką (prašymai teikiami iki balandžio 15 d., iki balandžio 25 d. parengiamas preliminarus priimamų į naujai formuojamas klases sąrašas).
  • Mokinių iš ne mokyklos aptarnaujamos teritorijos, pretenduojančių į laisvas vietas, prašymai teikiami iki birželio 10 d.
  • Asmenys, neturintys galimybės pateikti prašymo elektroniniu būdu, turi pristatyti popierinį prašymą mokyklai ir direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo prašymą pateiks per e.sistemą. Prašymo forma į 1 kl., prašymo forma į 5 kl., prašymo forma į 2-4 kl., prašymo forma 6-8 kl.

AKTUALU BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (PUG) UGDYTINIŲ TĖVELIAMS:

Vadovaujantis 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-378 patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, tėvų prašymai į PUG 2022-2023 m. m. priimami nuo 2021 m. spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG. Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  1. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
  2. dokumentas, patvirtinantis, kad šeimai taikoma atvejo vadyba (pateikiama tik tuo atveju, jeigu šeimoje taikoma atvejo vadyba).

 

Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.

Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

PUG grupių formavimas pagal gautus mokinių tėvų prašymus

PUG formuojamos (pagal nuo spalio mokyklai pateiktus prašymus (PRAŠYMO FORMA)) nuo vasario mėn. iki rugpjūčio 31 d. Mokykloje PUG formuojamos pagal Savivaldybės tarybos nustatytą PUG skaičių mokyklai. Į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia prioritetų tvarka:

1 vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
2 vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
3 vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
4 vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą.

Jeigu mokykla gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo į PUG, nei mokykla gali priimti, mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nepatekusius vaikus siunčia į artimiausias ugdymo įstaigas, vykdančias priešmokyklinio ugdymo programas, kuriose yra laisvų vietų. Jeigu į PUG priimti visi norintys vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai ne iš mokyklos aptarnaujamos teritorijos.

Platesnė informacija:

Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-3782020-10-01 patvirtintas
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS. 

Informacija apie 2021-2022 m. m. gautus prašymus ir laisvas vietas žiūrėti skirtuke „LAISVOS VIETOS“


 2021-2022 m. m. 
Laisvos vietos Salduvės progimnazijos  priešmokyklinio ugdymo grupėje
              ????-??-?? duomenys
PUG vietų skaičius mokykloje pagal einamųjų metų faktą Gauta prašymų dėl priėmimo į PUG Iš jų – gauta prašymų dėl priėmimo į PUG iš mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos     Laisvos vietos PUG pagal modelį
I   modelio  PUG (veiklos trukmė per dieną 4 val.) II  modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 6 val. 36 min.) III  modelio PUG (veiklos trukmė per dieną 10 val. 30 min.)
Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama Inf. ruošiama


2021-2022 m. m. 

Laisvos vietos klasėse:

 PUG –nėra 1 klasėje – nėra
2 klasėje – nėra
3 klasėje – nėra
4 klasėje – nėra
5 klasėje – nėra
6 klasėje – nėra
7 klasėje – nėra
8 klasėje – nėra

 

2020 m. gegužės 18 d. gauta naujų prašymų į 2020-2021 m.m. PUG – 20;       1 kl. – 62;       3 kl. – 2;      4 kl. – 1;      5 kl. – 5       7 kl. – 2.


2019 m. gegužės 9 d. gauta naujų prašymų į 2019-2020 m.m. PUG – 17;       1 kl. – 71;       5 kl. – 6;       6 kl. – 2.


2018 m. gautų prašymų skaičius – 126;       2018 m. priimtų mokinių skaičius – 118.

NEĮGALIESIEMS