Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdymas

Pradžia / Veikla / Ugdymas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

2018-2019 mokslo metai

2018–2019 m.m. pusmečiai:
I pusmečio pradžia 2018-09-01, pabaiga 2019-01-31
II pusmečio pradžia 2019-02-01, pabaiga: 2019-06-07 (PUG ir 1-4 klasių mokiniams); 2019-06-21 (5-8 klasių mokiniams);

Ugdymo planas  2018-2019 m.m.                                           Mokinių atostogos


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas  1 priedas


Pamokų tvarkaraščiai: 1-4 klasių;   5-8 klasių.

NDRC (namų darbų ruošos centro) tvarkaraštis

Konsultacijos 5-8 klasių mokiniams


PRADINIS UGDYMAS

1. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinius ir socialinius brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
2. Pradinio ugdymo 1 klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.
3. Pradinis ugdymas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
4. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos.
5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.


PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
2. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
3. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, progimnazijos, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos. Pagrindinio ugdymo programą apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus – ketverių ir dvejų metų.
4. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą.


Mokykloje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis emocinis ugdymas (SEU), siekiant tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą).
Teikiama pagalba mokiniui:
– užimtumo centre;
– mokomųjų dalykų konsultacijose;
– pildant vaiko individualios pažangos (VIP) lapą, aptariant jį su mokiniu;
– aptariant vaiko individualią pažangą su dalykų mokytojais;
– įtraukiant tėvus į individualios vaiko pažangos plėtotę;
– taikant pagalbos mokiniui modelį.

Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą,formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus.

2018 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2017 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2016 metų rezultatai  2 klasė  4 klasė   6 klasė  8 klasė  Priedas 2   Priedas 3


2015 metų rezultatai       4 klasė         8 klasė


 2018-2019 m.m.

1-4 klasių mokiniams

„Žingsnis po žingsnio“, Kristina Adomaitienė,
ketvirtadieniais 13.05-13.50 val., 41 kab.

Muzikos studija,  Jurga Andriulienė
pirmadieniais, ketvirtadieniais 13.05 – 13.50 val.,
penktadieniais 12.00 – 12.45 val., 45 kab.

„Menas angliškai“, Sandra Bartkuvienė  Darbų galerija
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 13.05 – 13.50 val., 34 kab.

„Spalvų šokis 1-2 kl.“, Daina Dambrauskienė
pirmadieniais 13.05-14.35 val., 44 kab.

„Spalvų šokis 3-4 kl.“, Daina Dambrauskienė
trečiadieniais 13.05-14.35 val., 44 kab.

„SkautAuk 1-2 kl.“, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija
ketvirtadieniais 13.05-13.50 val., 41 kab.

„SkautAuk 3-4 kl.“, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija
penktadieniais  13.05-13.50 val., 28 kab.

„Augu saugus ir sveikas“,  Jolanta Jankauskienė. Nuotraukų galerija
antradieniais ir ketvirtadieniais  13.05-13.50 val., 24 kab.

„Eureka“, Neringa Juškevičiūtė,
ketvirtadieniais 12.00-12.45 val., 25 kab.

Gitaros studija, Vilma Klumbytė,
antradieniais 13.15-14.45 val., 27 kab.

„Pieškime kompiuteriu“, Jurgita Leliūnienė,
pirmadieniais 13.05-13.50 val., 41 kab.

„Jaunasis olimpietis“,  Gražina Plungienė. Nuotraukų galerija
penktadieniais   13.05-13.50 val., 42 kab.

„Sūkurėlis“,  Asta Rimkuvienė,
pirmadieniais 13.05-13.50 val., 43 kab.

„Robotika“Marius Sketerskas,
antradieniais 13.05-13.50 val., 23 kab.

Šiuolaikinis šokisLaurita Tugaudytė,
antradieniais 13.05-13.50 val., 43 kab.
trečiadieniais  13.05-13.50 val., 43 kab.

 


5-8 klasių mokiniams

Muzikos studija, Jurga Andriulienė,
pirmadieniais 14.00 -14.45 val., 15.00-15.45 45 kab

Dailės studija, Daina Dambrauskienė,
penktadieniais  14.00-15.30 val., 44 kab.

Gyvenimiškų įgūdžių ugdymo studijaJurgita Girdvainienė
ketvirtadieniais 14.45-16.15 val., 18 kab.

Gitaros studija, Vilma Klumbytė,
ketvirtadieniais 14.00-15.30 val., 27 kab.

,,Įdomusis programavimas“, Jurgita Leliūnienė,
penktadieniais 13.05-14.35 val., 41 kab.

„Futboliukas“, Arūnas Miknevičius
trečiadieniais 14.50-15.35 val., 42 kab.

Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius
antradieniais 14.50-16.20 val., 42 kab.

Krepšinis, Arūnas Miknevičius
pirmadieniais 15.00-15.45 val., 42 kab.

Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė
penktadieniais 14.00-15.30 val., 42 kab.

„Kūrybinės vizualizacijos“, Ina Poškuvienė
antradieniais  ir penktadieniais 13.05-13.50 val., 32 kab.

„Sūkurėlis“, Asta Rimkuvienė
ketvirtadieniais 14.10-14.45 val., 43 kab.

„Robotika“ , Marius Sketerskas,
penktadieniais 14.35-15.20  18 kab.

Šiuolaikinis šokisLaurita Tugaudytė,
pirmadieniais 14.00-14.45 val.,
penktadieniais  14.00-15.30 val., 43 kab.


NEĮGALIESIEMS