Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdymas

Pradžia / Veikla / Ugdymas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

2020-2021 mokslo metai

Ugdymo planas 2020-2021 m.m.                                     Mokinių atostogos


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas  1 priedas


Pamokų tvarkaraščiai: 1-4 tvarkarastis; 5-8 tvarkarastis

NDRC_I pusmetis

Konsultacijų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. I pusm.


PRADINIS UGDYMAS

1. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinius ir socialinius brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
2. Pradinio ugdymo 1 klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.
3. Pradinis ugdymas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
4. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos.
5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.


PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
2. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
3. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, progimnazijos, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos. Pagrindinio ugdymo programą apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus – ketverių ir dvejų metų.
4. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą.


Mokykloje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis emocinis ugdymas (SEU), siekiant tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą).
Teikiama pagalba mokiniui:
– užimtumo centre;
– mokomųjų dalykų konsultacijose;
– pildant vaiko individualios pažangos (VIP) lapą, aptariant jį su mokiniu;
– aptariant vaiko individualią pažangą su dalykų mokytojais;
– įtraukiant tėvus į individualios vaiko pažangos plėtotę;
– taikant pagalbos mokiniui modelį.

Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą,formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus.

2020 metų rezultatai      2 klasė     4 klasė     6 klasė      8 klasė


2019 metų rezultatai      2 klasė     4 klasė     6 klasė      8 klasė


2018 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2017 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2016 metų rezultatai  2 klasė  4 klasė   6 klasė  8 klasė  Priedas 2   Priedas 3


2015 metų rezultatai       4 klasė         8 klasė


1-4 klasių mokiniams

„Žingsnis po žingsnio“, Kristina Adomaitienė

„Jaunesnieji skautai“, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija

„Augu saugus ir sveikas“,  Jolanta Jankauskienė. Nuotraukų galerija

„Jaunasis olimpietis“,  Gražina Plungienė. Nuotraukų galerija

Muzikos studija,  Jurga Andriulienė

Kurkime kartu, Jurgita Klastaitienė

„Spalvų šokis 1-2 kl.“, Daina Dambrauskienė

„Spalvų šokis 3-4 kl.“, Daina Dambrauskienė

„Sūkurėlis“,  Asta Rimkuvienė

Gitaros studija, Vilma Klumbytė

Pieškime kompiuteriu, Jurgita Leliūnienė.

LEGO konstravimasGintaras Daukša

Atrask, pažink, kurk, Audronė Sindriūnienė

Dramos būrelis, Indrė Pilipavičienė

5-8 klasių mokiniams

„Futboliukas“, Arūnas Miknevičius

Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius

Krepšinis, Arūnas Miknevičius

 

Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė

Muzikos studija, Jurga Andriulienė

Gitaros studija, Vilma Klumbytė

Meno terapija ,,DaRo“, Daiva Rozgaitė-Udrienė

„Sūkurėlis“, Asta Rimkuvienė

Dailės studija,

Gyvenimiškų įgūdžių ugdymo studijaJurgita Girdvainienė

,,Įdomusis programavimas“, Jurgita Leliūnienė

Dailiųjų amatų būrelis, Gintaras Daukša

 Lyderystės klubas, Vestina Lapeikė 


NEĮGALIESIEMS