Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba teikia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.

Progimnazijos tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Saulius Baltakis (1b) Tėvų atstovas Pirmininkas
2.

Rima Ivanova (1b, 4b)

Tėvų atstovė Narė
3.

Dangira Čiuknienė (2b)

Tėvų atstovė Narė
4.

Nijolė Kaziukonienė (3b)

Tėvų atstovė Narė
5.

Tomas Leščiauskas (2a)

Tėvų atstovas Narys
6.

Edita Čėsnienė

Mokytojų atstovė Narė
7.

Jolanta Jankauskienė

Mokytojų atstovė Narė
8.

Inga Sapažinskienė

Mokytojų atstovė Narė
9.

Ingrida Žurauskė

Mokytojų atstovė Narė
10.

Rosita Radavičienė

Mokytojų atstovė Narė
11.

Auksė Baranauskaitė (8b)

Mokinių atstovė Narė
12.

Jarūnė Šataitė (8a)

Mokinių atstovė Narė
13.

Izabelė Liekytė (7a)

Mokinių atstovė Narė
14.

Ignas Bielskis (6b)

Mokinių atstovas Narys
15.

Edgaras Liaškėvič (6a)

Mokinių atstovas Narys

Progimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikti siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritarti progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, Nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus.
 • Teikti siūlymus progimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Kolegialiai svarstyti progimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklausyti progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikti siūlymus progimnazijos  direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Teikti siūlymus progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarstyti mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti siūlymus progimnazijos direktoriui.
 • Teikti siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkinti formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarstyti progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40