Aktualu mokiniams

Mokinių elgesio taisyklės

 1. Sąžiningai lankau pamokas. Į mokyklą ateinu laiku, švariai ir tvarkingai apsirengę.
 2. Pagarbiai bendrauju su mokytojais, mokyklos darbuotojais, bendraklasiais.
 3. Neskriaudžia mažesniųjų, nesmurtauja, nekelia pavojaus savo ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei.
 4. Stropiai ir sąžiningai mokausi.
 5. Kasdien atsinešu visas reikalingas mokymosi priemones.
 6. Drausmingai elgiuosi mokyklos aplinkoje, netrukdau kitiems dirbti pamokoje.
 7. Palaikau švarą mokykloje ir visoje jos teritorijoje.
 8. Saugau mokyklos ir asmeninius daiktus, priemones, vadovėlius.
 9. Mobiliuoju telefonu pamokose naudojuosi tik mokytojui leidus.
 10. Valgykloje elgiuosi kultūringai, netrukdau valgyti kitiems, valgau nurodytu laiku.
 11. Aktyviai dalyvauju mokyklos bendruomenės gyvenime.

 

Reglamentuojančios mokinių ugdymą(si) Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. mokinių atostogos 2023-06-05 16:14:18 55.78 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-05 16:14:18 392.28 KB
Informacija tėvams dėl lankomumo 2023-06-05 16:14:18 97.21 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2015 m. 2023-06-05 16:14:18 32.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-06-05 16:14:18 130.22 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-09-05 13:06:21 152.78 KB
Visos dienos mokyklos (Užimtumo centro) veiklos aprašas 2023-09-05 13:05:01 152.78 KB
Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 2023-06-05 16:14:18 750.24 KB
Tvarka dėl poveikio priemonių taikymo ir švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo (2023 m.). 2023-06-05 16:14:18 684.72 KB
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023-06-05 16:14:18 96.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 156.92 KB


Mokslo metų trukmė:

Klasė Savaitė
PUG, 1-4 klasės 35 savaitės
5-8 klasės 37 savaitės

Pirmasis pusmetis:

2022 m. rugsėjo 1 d.– 2023 m. sausio 31 d.

Antrasis pusmetis:

PUG,  1–4 klasių mokiniams: 2023 m. vasario 1 d. – birželio 7 d.;

5–8 klasių mokiniams: 2023 m. vasario 1 d. – birželio 17 d.


Garbės kodeksas

Mokinio garbės kodeksas

 • Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 • Esu kultūringas, mandagus, pakantus kitaip mąstančiam, kitaip atrodančiam.
 • Pagarbiai elgiuosi ir bendrauju su mokyklos bendruomenės nariais.
 • Tausoju savo ir mokyklos turtą.
 • Esu draugiškas, padedu kitiems.
 • Esu atsakingas už savo elgesį ir mokymąsi.
 • Nuolat apmąstau savo mokymąsi, siekiu užsibrėžtų tikslų.
 • Aktyviai dalyvauju popamokinėje, socialinėje veikloje.

Mokytojo garbės kodeksas

 • Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 • Esu socialiai teisingas – užtikrinu mokinių lygybę nepaisant jų skirtumų.
 • Nuolat apmąstau savo profesinę veiklą, numatau būdus jai tobulinti.
 • Mokymą planuoju atsižvelgdamas į mokinių galimybes.
 • Esu atviras naujovėms, nebijau keistis, nuolat ieškau būdų mokymo(si) kokybei gerinti.
 • Nuolat teikiu grįžtamąjį ryšį, padedantį mokytis.
 • Kuriu mokytis palankią aplinką, rūpinuosi mokinių sveikata ir gerove.
 • Pagarbiai elgiuosi, noriai bendradarbiauju su mokiniais, jų tėvais, kolegomis.
 • Mokiniams esu sąžiningos, atsakingos, teisingos asmenybės pavyzdys.

Tėvų garbės kodeksas

 • Sudarau sąlygas vaikui ugdytis, rūpinuosi jo sveikata ir gerove.
 • Padedu vaikui siekti užsibrėžtų tikslų, skatinu jį, motyvuoju.
 • Nuolat stebiu vaiko individualią pažangą, prireikus kreipiuosi pagalbos.
 • Bendradarbiauju su mokyklos mokytojais, mokinio pagalbos specialistais, administracija.
 • Pagarbiai bendrauju su vaiku, mokyklos bendruomenės nariais.
 • Pagal galimybes dalyvauju klasės, mokyklos renginiuose.
 • Išsakau savo nuomonę apie mokykloje vykstančius procesus, teikiu pasiūlymus mokyklos veiklai gerinti.
 • Savo vaikui esu sąžiningos, atsakingos, teisingos asmenybės pavyzdys.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40