Aktualu mokiniams

ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

(patvirtintos Šiaulių Salduvės progimnazijos Direktoriaus 2023 m. spalio 6 d. įsakymu V-23-212 (1.3))

 1. Laiku ateiti į mokyklą. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.
 2. Į pamokas ateiti pasiruošus, turėti tik mokymuisi būtinas priemones.
 3. Kasdien dėvėti mokinio uniformą.
 4. Dviračius, paspirtukus palikti mokyklos kieme jiems skirtoje vietoje, juos prisegti.
 5. Drabužius, įskaitant galvos apdangalus, kabinti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų ar kitų vertingų daiktų (už jų dingimą mokykla neatsako).
 6. Pamokų ir pertraukų metu neišeiti už mokyklos teritorijos ribų.
 7. Neatsivesti pašalinių asmenų į mokyklą.
 8. Mobiliuoju telefonu, išmaniuoju laikrodžiu, ausinukais ir kitais išmaniaisiais įrenginiais pamokose naudotis tik mokytojui leidus. Prieš pamoką išjungti telefono garsą ir padėti telefoną į jam skirtą dėžutę.
 9. Į mokyklą nesinešti draudžiamų daiktų (psichotropinių medžiagų, cigarečių, alkoholio, ginklų, peilių, žaislinių šautuvų, dujų balionėlių, degtukų, žiebtuvėlių, kortų, azartinių žaidimų, pirotechnikos, energetinių gėrimų, nesveiko maisto ir kt.)
 10. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos darbuotojais, bendraklasiais ir kitais mokiniais.
 11. Klausyti budinčių mokytojų, reaguoti į jų pastabas.
 12. Nedemonstruoti jokio pobūdžio smurto ar agresijos.
 13. Elgtis draugiškai ir mandagiai. Patyrus nedraugišką elgesį/patyčias arba jas pastebėjus, nedelsiant pranešti klasės vadovui, socialiniam pedagogui ar kitam mokyklos darbuotojui.
 14. Nevartoti necenzūrinių žodžių.
 15. Elgtis drausmingai ir pagarbiai pamokose, klasės valandėlėse, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, renginiuose ir kitose veiklose. Laikytis nustatytos darbo tvarkos.
 16. Sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis.
 17. Stropiai ir pareigingai mokytis.
 18. Tyliai pietauti tik savo pertraukos metu, valgykloje, sąžiningai stovėti eilėje, pagarbiai elgtis su maistu, baigus nunešti indus į jiems skirtą vietą.
 19. Pertraukos metu muzikos klausytis tik su ausinukais.
 20. Mokykloje ir jos teritorijoje nefilmuoti, nefotografuoti ir neįrašinėti mobiliuoju įrenginiu (naudojantis telefonu ir/ar išmaniuoju laikrodžiu pamokų metu ar be mokytojo leidimo, mokytojas turės teisę paimti priemonę ir grąžinti ją po pamokų arba tėvams).
 21. Būti atsargus (-i), saugoti savo ir kitų sveikatą. Pertraukų metu klasėse, mokyklos koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose nebėgioti, nešūkauti, nesistumdyti, savo elgesiu nekelti pavojaus sau ir aplinkiniams.
 22. Saugoti savo, mokyklos ir kitų turtą.
 23. Nesimėtyti obuoliais, nelaipioti į medžius, ant garažų stogų, nevažinėti dviračiu, paspirtuku mokyklos teritorijoje.
 24. Palaikyti švarą, tvarką mokykloje ir visoje jos teritorijoje.
 25. Nesėdėti koridoriuje ant grindų ar laiptų.
 26. Mokslo metų pabaigoje ar išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai priklausantį turtą.

 

Reglamentuojančios mokinių ugdymą(si) Atnaujinta Dydis
Mokinių atostogos 2024-01-30 19:53:05 49.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-05 16:14:18 392.28 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2015 m. 2023-06-05 16:14:18 32.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-06-05 16:14:18 130.22 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-09-05 13:06:21 152.78 KB
Visos dienos mokyklos (Užimtumo centro) veiklos aprašas 2023-09-05 13:05:01 152.78 KB
Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 2023-06-05 16:14:18 750.24 KB
Tvarka dėl poveikio priemonių taikymo ir švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo (2023 m.). 2023-06-05 16:14:18 684.72 KB
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023-06-05 16:14:18 96.5 KB


Mokslo metų trukmė:

Klasė Savaitė
PUG, 1-4 klasės 35 savaitės
5-8 klasės 37 savaitės

Pirmasis pusmetis:

2023 m. rugsėjo 1 d.– 2024 m. sausio 31 d.

Antrasis pusmetis:

PUG,  1–4 klasių mokiniams: 2024 m. vasario 1 d. – birželio 7 d.;

5–8 klasių mokiniams: 2024 m. vasario 1 d. – birželio 17 d.


Garbės kodeksas

Mokinio garbės kodeksas

 • Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 • Esu kultūringas, mandagus, pakantus kitaip mąstančiam, kitaip atrodančiam.
 • Pagarbiai elgiuosi ir bendrauju su mokyklos bendruomenės nariais.
 • Tausoju savo ir mokyklos turtą.
 • Esu draugiškas, padedu kitiems.
 • Esu atsakingas už savo elgesį ir mokymąsi.
 • Nuolat apmąstau savo mokymąsi, siekiu užsibrėžtų tikslų.
 • Aktyviai dalyvauju popamokinėje, socialinėje veikloje.

Mokytojo garbės kodeksas

 • Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 • Esu socialiai teisingas – užtikrinu mokinių lygybę nepaisant jų skirtumų.
 • Nuolat apmąstau savo profesinę veiklą, numatau būdus jai tobulinti.
 • Mokymą planuoju atsižvelgdamas į mokinių galimybes.
 • Esu atviras naujovėms, nebijau keistis, nuolat ieškau būdų mokymo(si) kokybei gerinti.
 • Nuolat teikiu grįžtamąjį ryšį, padedantį mokytis.
 • Kuriu mokytis palankią aplinką, rūpinuosi mokinių sveikata ir gerove.
 • Pagarbiai elgiuosi, noriai bendradarbiauju su mokiniais, jų tėvais, kolegomis.
 • Mokiniams esu sąžiningos, atsakingos, teisingos asmenybės pavyzdys.

Tėvų garbės kodeksas

 • Sudarau sąlygas vaikui ugdytis, rūpinuosi jo sveikata ir gerove.
 • Padedu vaikui siekti užsibrėžtų tikslų, skatinu jį, motyvuoju.
 • Nuolat stebiu vaiko individualią pažangą, prireikus kreipiuosi pagalbos.
 • Bendradarbiauju su mokyklos mokytojais, mokinio pagalbos specialistais, administracija.
 • Pagarbiai bendrauju su vaiku, mokyklos bendruomenės nariais.
 • Pagal galimybes dalyvauju klasės, mokyklos renginiuose.
 • Išsakau savo nuomonę apie mokykloje vykstančius procesus, teikiu pasiūlymus mokyklos veiklai gerinti.
 • Savo vaikui esu sąžiningos, atsakingos, teisingos asmenybės pavyzdys.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40