Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. isak- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2016m. (5-8 klasės Lietuvių kalbos atnaujinimo programa) 2022-03-13 14:15:40 181.62 KB
Šiaulių Salduvės progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-03-15 14:28:21 341.48 KB
Reglamentuojančios mokinių ugdymą(si)
2022-2023 m. m. mokinių atostogos 2023-04-18 09:17:28 55.78 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-18 09:17:28 392.28 KB
Informacija tėvams dėl lankomumo 2023-04-18 09:17:28 97.21 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2015 m. 2023-04-18 09:17:28 32.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-04-18 09:20:11 130.22 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. ( patvirtintas 2020 m. liepos 2 d. Nr. T-290) 2023-04-18 09:17:28 297.73 KB
Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 2023-04-18 09:17:28 750.24 KB
Tvarka dėl poveikio priemonių taikymo ir švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo (2023 m.). 2023-04-18 09:17:28 684.72 KB
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-04-18 09:17:28 50.87 KB
Mokinių tarybos nuostatai 96.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 156.92 KB
Reglamentuojančios progimnazijos veiklą
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-04-14 15:13:03 122.78 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2021-2023 m. m. 2023-04-14 14:50:24 198.59 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 176.47 KB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių planas ir darbuotojų psichosocialinės rizikos darbe klausimynas 149.01 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2022-01-10) 2023-04-11 16:12:47 186.58 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir darbuotojų veiksmų vaikui susirgus tvarkos aprašas 136.69 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 308.16 KB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 251.16 KB