Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Salduvės progimnazijos nuostatai 2023 m. 2023-06-30 11:36:22 302.24 KB
Elektroninio dienyno nuostatai (2019-09-01) 2022-03-13 13:21:38 243.45 KB
Geros mokyklos koncepcija 2015 m. 2022-03-13 14:08:18 61.65 KB
Tvarkos
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. isak- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2016m. (5-8 klasės Lietuvių kalbos atnaujinimo programa) 2022-03-13 14:15:40 181.62 KB
Šiaulių Salduvės progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-03-15 14:28:21 341.48 KB
Progimnazijos mokinių skatinimo ir pagalbos teikimo siekiant įveikti netinkamą elgesį tvarka 2024-03-18 14:09:57 101.4 KB
Reglamentuojančios mokinių ugdymą(si)
Mokinių atostogos 2024-01-30 19:53:05 49.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-05 16:14:18 392.28 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2015 m. 2023-06-05 16:14:18 32.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-06-05 16:14:18 130.22 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-09-05 13:06:21 152.78 KB
Visos dienos mokyklos (Užimtumo centro) veiklos aprašas 2023-09-05 13:05:01 152.78 KB
Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 2023-06-05 16:14:18 750.24 KB
Tvarka dėl poveikio priemonių taikymo ir švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo (2023 m.). 2023-06-05 16:14:18 684.72 KB
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023-06-05 16:14:18 96.5 KB
Reglamentuojančios progimnazijos veiklą
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-04-14 15:13:03 122.78 KB
2023-2025 m. Korupcijos prevencijos programos ir programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimas 2023-09-19 15:23:06 200.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 176.47 KB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių planas ir darbuotojų psichosocialinės rizikos darbe klausimynas 149.01 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2022-01-10) 2023-04-11 16:12:47 186.58 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir darbuotojų veiksmų vaikui susirgus tvarkos aprašas 136.69 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2024-03-20 18:36:06 4.99 MB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 251.16 KB
Progimnazijos mokiniu, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 12:46:05 154.34 KB
Darbuotojų reagavimo į pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas panašaus pobūdžio grėsmes atmintinė 119.28 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Direktoriaus Įsakymas „Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudėties ir jos veiklos reglamento“ 2021 m. 2023-04-06 16:05:26 54.93 KB
Priėmimo į progimnaziją komisijos sudėtis 2023-09-20 12:24:03 159.5 KB
Mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašas (2021 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-460 (2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-473 redakcija)) 2024-01-30 19:29:15 152.62 KB
Mokiniu priėmimo į Salduves progimnaziją komisijos darbo Reglamentas 99.02 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-03-14 20:54:00 42 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis į 1 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.53 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2-4 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.35 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis į 5 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.47 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 6-8 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.39 KB
Pareigybės aprašai
Administracijos pareigybės aprašai
Apskaitininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:27:32 39 KB
Direktoriaus pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:28 1.39 MB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas 2023-09-29 09:07:31 102.54 KB
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:38 268.74 KB
Raštinės vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:43 24.41 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:49 41 KB
Specialistų pareigybės aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:03 15.76 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:07 199.17 KB
Profesinio orientavimo konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:14 46.5 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:20 49 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:25 260.03 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:32 195.56 KB
Mokymosi pagalbos konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:42 40.5 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Mokytojo eksperto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 49.5 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 47.5 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 46 KB
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniams pailgintos dienos grupės mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 18.68 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 388.58 KB
Užimtumo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 268.42 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 431.47 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:56 198.11 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Darbininko-apdailininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:21:58 44 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:07 41 KB
MD Administratoriaus pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:13 359.68 KB
Mokyklos budėtojos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:19 37 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:24 40 KB
Valgyklos vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:30 46 KB
Valytojos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:38 50.5 KB
Inžinieriaus kompiuterininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:16:32 192.58 KB
Virėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:43 19.9 KB
Virtuvės (pagalbinio) darbininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:51 17.86 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40