Dokumentai
Švietimo pagalbos teikimas Atnaujinta Dydis
Informacija mokykloms apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą 2024-03-14 09:56:44 175.74 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Salduvės progimnazijos nuostatai 2023 m. 2023-06-30 11:36:22 302.24 KB
Elektroninio dienyno nuostatai (2019-09-01) 2022-03-13 13:21:38 243.45 KB
Geros mokyklos koncepcija 2015 m. 2022-03-13 14:08:18 61.65 KB
Tvarkos
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. isak- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2016m. (5-8 klasės Lietuvių kalbos atnaujinimo programa) 2022-03-13 14:15:40 181.62 KB
Šiaulių Salduvės progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-03-15 14:28:21 341.48 KB
Progimnazijos mokinių skatinimo ir pagalbos teikimo siekiant įveikti netinkamą elgesį tvarka 2024-03-18 14:09:57 101.4 KB
Reglamentuojančios mokinių ugdymą(si)
Mokinių atostogos 2024-01-30 19:53:05 49.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-05 16:14:18 392.28 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2015 m. 2023-06-05 16:14:18 32.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-06-05 16:14:18 130.22 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-09-05 13:06:21 152.78 KB
Visos dienos mokyklos (Užimtumo centro) veiklos aprašas 2023-09-05 13:05:01 152.78 KB
Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 2023-06-05 16:14:18 750.24 KB
Tvarka dėl poveikio priemonių taikymo ir švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo (2023 m.). 2023-06-05 16:14:18 684.72 KB
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023-06-05 16:14:18 96.5 KB
Reglamentuojančios progimnazijos veiklą
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-04-14 15:13:03 122.78 KB
2023-2025 m. Korupcijos prevencijos programos ir programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimas 2023-09-19 15:23:06 200.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 176.47 KB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių planas ir darbuotojų psichosocialinės rizikos darbe klausimynas 149.01 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2022-01-10) 2023-04-11 16:12:47 186.58 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir darbuotojų veiksmų vaikui susirgus tvarkos aprašas 136.69 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2024-03-20 18:36:06 4.99 MB
Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 251.16 KB
Progimnazijos mokiniu, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 12:46:05 154.34 KB
Darbuotojų reagavimo į pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas panašaus pobūdžio grėsmes atmintinė 119.28 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Direktoriaus Įsakymas „Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudėties ir jos veiklos reglamento“ 2021 m. 2023-04-06 16:05:26 54.93 KB
Priėmimo į progimnaziją komisijos sudėtis 2023-09-20 12:24:03 159.5 KB
Mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašas (2021 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-460 (2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-473 redakcija)) 2024-01-30 19:29:15 152.62 KB
Mokiniu priėmimo į Salduves progimnaziją komisijos darbo Reglamentas 99.02 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-03-14 20:54:00 42 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis į 1 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.53 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2-4 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.35 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis į 5 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.47 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 6-8 klasę 2023-03-14 20:54:00 15.39 KB
Pareigybės aprašai
Administracijos pareigybės aprašai
Apskaitininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:27:32 39 KB
Direktoriaus pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:28 1.39 MB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas 2023-09-29 09:07:31 102.54 KB
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:38 268.74 KB
Raštinės vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:43 24.41 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:26:49 41 KB
Specialistų pareigybės aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:03 15.76 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:07 199.17 KB
Profesinio orientavimo konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:14 46.5 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:20 49 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:25 260.03 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:32 195.56 KB
Mokymosi pagalbos konsultanto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:25:42 40.5 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Mokytojo eksperto pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 49.5 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 47.5 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 46 KB
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniams pailgintos dienos grupės mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 18.68 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 388.58 KB
Užimtumo mokytojo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 268.42 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:55 431.47 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašas 2022-09-18 17:29:56 198.11 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Darbininko-apdailininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:21:58 44 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:07 41 KB
MD Administratoriaus pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:13 359.68 KB
Mokyklos budėtojos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:19 37 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:24 40 KB
Valgyklos vedėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:30 46 KB
Valytojos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:38 50.5 KB
Inžinieriaus kompiuterininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:16:32 192.58 KB
Virėjos pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:43 19.9 KB
Virtuvės (pagalbinio) darbininko pareigybės aprašas 2022-09-18 17:22:51 17.86 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos tobulinimo planas 2023-03-14 20:49:00 734.29 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-19 11:55:09 623.88 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-10-21 11:51:07 517.37 KB
Šiaulių Salduvės progimnazijos 2022-2023 m. m. kalendorius 368.7 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. sausio mėn. 2023-09-15 07:50:20 78.53 KB
2023 m. vasario mėn. 2023-09-15 07:50:43 82.42 KB
2023 m. kovo mėn. 2023-09-15 07:51:05 394.67 KB
2023 m. balandžio mėn. 2023-09-15 07:51:26 75.79 KB
2023 m. gegužės mėn. 2023-09-15 07:51:40 176.82 KB
2023 m. birželio mėn. 2023-09-15 07:52:03 139.05 KB
2023 m. rugsėjo mėn. 169.46 KB
2023 m. spalio mėn. NU veiklų planas 191.97 KB
2023 m. spalio mėn. 218.85 KB
2023 m. lapkričio mėn. 148.34 KB
2023 m. gruodžio mėn. 168.1 KB
2024 m. vasario mėn. 2024-02-29 11:29:59 172.1 KB
2024 m. kovo mėn. 2024-02-29 11:26:47 131.9 KB
2024 m. balandžio mėn. 150.39 KB
Veiklos planai
2024 metų Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 370.8 KB
2023 metų Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 353.43 KB
2022 metų Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 332.17 KB
2021 metų Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 606.25 KB
2020 metų Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 236.11 KB
2019 metų Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 253.51 KB
2018 metų Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 504.47 KB
2017 metu Veiklos planas 2024-02-09 13:41:39 286.64 KB
Strateginiai planai
2024-2026 m. Strateginis planas 315.92 KB
. . .
2022-2024 m. Strateginis planas 2023-03-08 15:35:11 327.97 KB
2021-2023 m. Strateginis planas 2023-03-08 15:37:45 296.93 KB
2020-2022 m. Strateginis planas 2023-03-08 15:37:24 2.08 MB
2019-2021 m. Strateginis planas 2023-03-08 15:36:59 250.99 KB
2018-2020 Strateginis planas 2023-03-08 15:36:26 391.61 KB
2017-2019 Strateginis planas 2023-03-08 15:35:52 264.12 KB
2023-2025 m. Strateginis planas 2024-01-17 11:58:41 319.84 KB
Ataskaitos
Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė 2022-09-18 19:58:20 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 321.49 KB
2023 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2023-05-17 12:19:57 146.34 KB
2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-05-17 12:19:32 206.71 KB
2023 m. II ketvirčio Aiškinamasis raštas 2023-10-17 08:09:09 147.26 KB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-17 08:13:34 344.88 KB
2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-10-25 08:28:36 230.63 KB
2023 m. III ketvirčio Aiškinamasis raštas 146.77 KB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 344.66 KB
2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 229.78 KB
2023 metinė finansinės būklės ataskaita 732.88 KB
2023 m. metinis aiškinamasis raštas 299.69 KB
2022 m.
2022 m. aiškinamasis raštas 307.06 KB
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys 641.17 KB
2022 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 203.17 KB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 319.51 KB
2022 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2023-04-14 10:52:07 193.08 KB
2020 m.
2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-11-15 18:04:44 289.33 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-11-15 18:04:44 484.22 KB
2020 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas prie TFA 2020-03-31 2022-11-15 18:04:44 307.63 KB
2019 m.
Metinė finansinės ataskaitos 2022-03-26 12:37:36 406.65 KB
Metinis aiškinamasis raštas FA 2022-03-26 12:37:37 295.7 KB
2018 m.
Metinės finansinės ataskaitos 2022-03-26 12:51:18 389.64 KB
2016 m.
Metinė veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-26 14:59:48 120.21 KB
Metinė finansinės būklės ataskaita 2022-03-26 14:59:17 127.28 KB
Metinė finansavimo sumos 2022-03-26 14:59:17 74.9 KB
Metinė pinigų srautų ataskaita 2022-03-26 14:59:17 122.21 KB
Metinė grynojo pokyčio turto 2022-03-26 14:59:17 87.44 KB
2015 m.
Metinė veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-26 14:36:14 131.94 KB
Metinė finansines būklės ataskaita 2022-03-26 14:36:15 118.54 KB
Metinė finansines būklės ataskaita (tęsinys) 2022-03-26 14:36:15 115.26 KB
Metinė finansavimo sumos 2022-03-26 14:36:15 104.5 KB
Metinė finansavimo sumos (tęsinys) 2022-03-26 14:36:15 83.62 KB
Metinė pinigų srautų ataskaita 2022-03-26 14:36:15 122.21 KB
Metinė pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 2022-03-26 14:36:15 112.96 KB
Metinė grynojo turto pokyčio ataskaita 2022-03-26 14:36:15 100.85 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl valgiaraščio derinimo 2018-06-29 2022-03-23 16:15:10 3.34 MB
Darbuotojų maitinimo tvarka 2016 m. 2022-03-23 16:15:10 119.96 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2016 m. 2022-03-23 16:15:11 129.07 KB
Šiaulių miesto maitinimo tvarkos aprašas 2014 m. 2022-03-23 16:15:11 133.85 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (2018-04-10 Nr. V-394) 2022-03-23 16:15:12 594.12 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (2011-11-11 Nr. V-964) 2022-03-23 16:15:12 518.52 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2023-01-01) 122.25 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (F-1) 2024-04-16 08:42:22 223.46 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 146.6 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 170.22 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (33) 148.23 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (133) 145.45 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141) 176.12 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151) 156.02 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151_1) 186.17 KB
2024 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151_16) 2024-04-16 08:53:24 145.24 KB
2024 m. I ketvirčio Aiškinamasis raštas 200.24 KB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (F-1) 2024-01-23 12:24:14 224.22 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 2024-01-23 12:24:14 148.88 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2024-01-23 12:24:14 172.19 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (33) 2024-01-23 12:24:14 148.89 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (132) 2024-01-23 12:24:14 152.86 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141) 2024-01-23 12:24:14 177.58 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151) 2024-01-23 12:24:14 178.18 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151_1) 2024-01-23 12:24:14 145.14 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (153) 2024-01-23 12:24:14 144.39 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1443) 2024-01-23 12:24:14 163.01 KB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1445) 2024-01-23 12:24:14 146.05 KB
2023 m. I ketvirčio Aiškinamasis raštas 2024-01-23 12:24:14 219.93 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (F-1) 2024-01-23 12:24:14 223.81 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 2024-01-23 12:24:14 149.26 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2024-01-23 12:24:14 178.49 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (33) 2024-01-23 12:24:14 149.17 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (132) 2024-01-23 12:24:14 153.15 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151_1) 2024-01-23 12:24:14 146.22 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151_2) 2024-01-23 12:24:14 187.01 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (153) 2024-01-23 12:24:14 145.84 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141) 2024-01-23 12:24:14 187.09 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1443) 2024-01-23 12:24:14 167.15 KB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1445) 2024-01-23 12:24:14 147.47 KB
2023 m. II ketvirčio Aiškinamasis raštas 2024-01-23 12:24:14 196.22 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (F-1) 2024-01-23 12:24:14 223.47 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 2024-01-23 12:24:14 171.88 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2024-01-23 12:24:14 201.99 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (33) 2024-01-23 12:24:14 171.78 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (132) 2024-01-23 12:24:14 175.72 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141) 2024-01-23 12:24:14 210.48 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151) 2024-01-23 12:24:14 210.43 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151-1) 2024-01-23 12:24:14 168.81 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (153) 2024-01-23 12:24:14 168.44 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1434) 2024-01-23 12:24:14 169.33 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1443) 2024-01-23 12:24:14 190.44 KB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1455) 2024-01-23 12:24:14 170.1 KB
2023 m. III ketvirčio Aiškinamasis raštas 2024-01-23 12:24:14 195.91 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (F-1) 2024-01-23 12:24:14 221.14 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 2024-01-23 12:24:15 171.99 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2024-01-23 12:24:15 197.03 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (33) 2024-01-23 12:24:15 171.92 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (132) 175.83 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141) 210.38 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151) 2024-01-23 12:25:15 168.93 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151_01) 2024-01-23 12:25:31 221.33 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (153) 168.55 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1434) 169.43 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1443) 190.58 KB
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1455) 170.2 KB
2023 m. IV ketvirčio Aiškinamasis raštas 188.22 KB
2022 m.
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151) 185.02 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1455) 2023-01-18 17:35:14 173.77 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1454) 154.47 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (153) 2023-01-18 17:37:37 147.59 KB
Metinė forma-1 2022-12-31 220.68 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (33) 147.57 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 147.57 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2023-01-18 17:42:39 186.56 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (132) 153.21 KB
Metinis aiškinamasis raštas (2022-12-31) 266.89 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141) 2023-01-18 17:26:58 190.68 KB
2021 m.
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141) 2022-03-26 11:08:48 227.03 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151) 2022-03-26 11:10:05 232.26 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1431) 2022-03-26 11:09:01 212.96 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1434) 2022-03-26 11:09:07 212.93 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1463) 2022-03-26 11:09:13 216.21 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 2022-03-26 11:09:21 212.91 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2022-03-26 11:09:26 226.89 KB
Metinė forma-1  2021-12-31 2022-03-25 16:49:29 492.16 KB
Metinis aiškinamasis raštas 2021-12-31 2022-03-26 11:09:55 242.75 KB
2021 m I ketvirčio forma Nr.1 2022-03-25 16:52:23 486.5 KB
2020 m.
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141 krepšelis) 2022-03-26 11:11:13 296.63 KB
Metinė biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (151 biudžetas) 2022-03-26 11:11:18 299.97 KB
Metinė biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (156 sveikatinimo) 2022-03-26 11:11:23 281.73 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32 atsitiktinės paslaugos) 2022-03-26 11:11:28 293.36 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30 likutis) 2022-03-26 11:11:33 282.36 KB
Metinė forma Nr.1 2022-03-26 11:12:14 498.47 KB
Metinė forma Nr.2  (1443) 2022-03-26 11:12:19 282.4 KB
Metinis aiškinamasis raštas 2022-03-26 11:12:26 197.1 KB
2020 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141-krepšelis) 2022-03-25 16:34:35 161.74 KB
2020 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151 ) 2022-03-25 16:35:45 163.67 KB
2020 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2022-03-25 16:37:31 163.67 KB
2020 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 2022-03-25 16:39:15 144.96 KB
2020 m. III ketvirčio forma Nr.1 2022-03-25 16:19:33 206.33 KB
2020 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas BVA 2022-03-25 16:19:49 101.03 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141 – krepšelis) 2022-03-25 16:19:57 291.75 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151 – biudžetas) 2022-03-25 16:20:10 224.83 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32 – atsitiktinės paslaugos) 2022-03-25 16:20:19 310.28 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30 – likutis) 2022-03-25 16:20:30 224.83 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (156 – sveikatinimo) 2022-03-25 16:20:41 210.94 KB
2020 m. II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2022-03-25 16:20:51 500.05 KB
2020 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas (BVA) 2022-03-25 16:21:06 197.33 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141 – krepšelis) 2022-03-25 16:21:19 222.33 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151 – biudžetas) 2022-03-25 16:21:26 224.4 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32) 2022-03-25 16:21:37 223.23 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30) 2022-03-25 16:21:55 211.7 KB
2020 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas BVA 2020-03-31 2022-03-25 16:22:08 198.64 KB
2019 m.
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (141 krepšelis) 2022-03-26 11:37:28 226.51 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (151 biudžetas) 2022-03-26 11:37:28 230.83 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (32 atsitiktinės paslaugos) 2022-03-26 11:37:28 222.72 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (30 likutis) 2022-03-26 11:37:28 211.92 KB
Metinė forma-1(13316) 2022-03-26 11:37:28 504.67 KB
Metinė forma Nr. 4 2019-12-31 2022-03-26 11:37:28 365.49 KB
2017 m.
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (krepšelis) 2022-03-26 11:37:07 348.21 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas) 2022-03-26 11:37:07 339 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (atsitiktinės paslaugos) 2022-03-26 11:37:07 338.92 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2016 m. likutis) 2022-03-26 11:37:07 322.03 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (PUG) 2022-03-26 11:37:07 326.16 KB
Metinė forma Nr.2 1435 ( darbo užmokesčiui gerinti mokytojams) 2022-03-26 11:37:07 255.85 KB
Metinė forma Nr.2 1436 ( darbo užmokesčiui gerinti) 2022-03-26 11:37:07 255.85 KB
Metinė forma Nr.2 151 ilgalaikis turtas 2022-03-26 11:37:07 321.51 KB
2016 m.
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (krepšelis) 2022-03-26 11:36:56 157.95 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas) 2022-03-26 11:36:56 163.62 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (atsitiktinės paslaugos) 2022-03-26 11:36:56 96.2 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2015 m. likutis) 2022-03-26 11:36:56 81.43 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (kitos valstybės lėšos) 2022-03-26 11:36:56 92.85 KB
2015 m.
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (krepšelis) 2022-03-26 11:36:46 124.64 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas) 2022-03-26 11:36:46 127.5 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (neformalusis ugdymas) 2022-03-26 11:36:46 158.75 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (tėvų įmokos) 2022-03-26 11:36:46 85.71 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (atsitiktinės paslaugos) 2022-03-26 11:36:46 686.19 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2014 m. likutis) 2022-03-26 11:36:46 544.36 KB
Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (šildymo skola) 2022-03-26 11:36:46 525.56 KB
Valst. lėšos kitos paslaugos 2022-03-26 11:36:46 114.37 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-03-23 18:17:49 637.5 KB
2017 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-03-23 18:17:50 510.81 KB
2017 m. Pirkimo sutartys 2022-03-23 18:17:50 17.79 KB
2016 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-03-23 18:17:50 1.09 MB
Viešųjų pirkimų lentelė 2022-03-23 18:17:51 18.13 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016-03-23 2022-03-23 18:18:49 315 KB
Įsakymas 2016-03-23 2022-03-23 18:18:49 33.98 KB
Decentralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas nuo 2023-01-01 178.13 KB
Neformalusis ugdymas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. Neformaliosios veiklos planas 2024-03-28 14:50:06 173.05 KB
2023-2024 m. m. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2024-03-28 14:45:43 204.11 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2019 metų giluminis mokyklos įsivertinimas 2022-03-24 11:30:21 1.53 MB
2018-2019 m. įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-03-24 11:30:22 394.48 KB
2017-2018 m. įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-03-24 11:33:19 811.55 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2023-2025 m. Korupcijos prevencijos programos ir programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimas 2023-09-19 15:23:06 200.48 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-23 18:25:22 299.54 KB
Vaizdo stebėjimo ir duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-03-23 18:25:22 191.76 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Tvarkaraštis 2024-01-30 20:37:56 328.71 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2024-01-30 20:23:25 278.8 KB
5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2024-01-30 20:39:20 191.48 KB
Užimtumo centro darbo grafikas 2023-09-06 18:57:39 473.21 KB
Namų darbų ruošos centro darbo grafikas 2023-05-02 15:15:28 107.71 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-09-06 18:53:35 299.95 KB
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-09-06 18:55:26 499.9 KB
Maitinimo grafikas 2023-05-02 15:15:28 107.75 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija Atnaujinta Dydis
2022 m.
4 klasės NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-05 13:20:40 110.75 KB
6 klasės NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-05 13:18:40 100.09 KB
8 klasės NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-05 13:17:58 100.73 KB
2021 m.
4 klasė_1 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:52:37 38.37 KB
4 klasė_2 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:52:58 63.7 KB
5 klasė_1 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:53:08 52.06 KB
8 klasė_1 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:53:23 39.88 KB
8 klasė_2 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:53:40 61.45 KB
2019 m.
2 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:47 691.47 KB
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:48 913.35 KB
6 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:48 388.44 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:49 614.31 KB
2018 m.
2 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 693.49 KB
2a klasės ataskaita 2022-03-15 15:33:32 578.59 KB
2b klasės ataskaita 2022-03-15 15:33:32 578.85 KB
2c klasės ataskaita 2022-03-15 15:33:32 578.74 KB
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 690.13 KB
6 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 456.06 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 756.16 KB
2017 m.
2 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:55 614.67 KB
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:56 685.14 KB
6 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:56 455.77 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:57 754.41 KB
2016 m.
2 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:00 390.65 KB
4 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:14 452.5 KB
6 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:24 338.75 KB
8 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:32 526.53 KB
Mokyklos ataskaitos priedas Priedas 2 2022-03-15 10:50:09 223.83 KB
Mokyklos ataskaitos priedas Priedas 3 2022-03-15 10:50:17 222.64 KB
2015 m.
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:45:51 452.22 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:45:52 522.35 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelis
Veiklos tobulinimo planas 2023-03-14 20:49:00 734.29 KB
Veiklos tobulinimo planas. Tikslinimas Nr. 1 (2022-09-28) 2023-03-14 20:49:12 267.88 KB
Veiklos tobulinimo planas. Tikslinimas Nr. 2 (2023-02-07) 2023-03-14 20:49:24 270.17 KB
Vertinimo ugdymui veiklos tyrimo grupės pri(si)statymas (2022 m. sausis–birželis) 2023-03-14 20:49:43 4.14 MB
Veiklos tobulinimo ataskaita 2022-09-22 2023-03-14 20:47:54 204.7 KB
Sveikatingumo projektas
Socialinė partnerystė – (ne)tradicinio ugdymo plėtotei 2021-12-28 2022-03-21 19:11:30 214.21 KB
Socialinė partnerystė – (ne)tradicinio ugdymo plėtotei 2021-12-28 (Ina Poškuvienė neformaliojo švietimo skyriaus vedėja) 2022-03-21 19:16:41 310.88 KB
Sveikatingumo projektas Šiaulių Salduvės progimnazijoje 2020-12-31 2022-03-21 19:16:41 366.1 KB
Pamokos – ne mokykloje, o Lengvosios atletikos manieže 2019-12-11 2022-03-21 19:16:42 206.77 KB
Sveika mokykla
Programa ..Sveika mokykla" 2022-03-21 16:54:52 615.23 KB
2017-08-17 Naujas olandų eksperimentas – ateities sveikatą stiprinančios mokyklos 2022-03-21 16:57:20 237.76 KB
2017-05-25 Mokslo metai baigiasi. Kokią mokyklą rinksitės rytoj? 2022-03-21 16:57:21 355.71 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m. Profesinio orientavimo planas 2022-10-21 11:22:31 404.63 KB
2019-2020 m. m. Profesinio orientavimo planas 2022-10-21 11:22:31 171.89 KB
2018-2019 m. m. Profesinio orientavimo planas 2022-10-21 11:22:31 581.94 KB
Sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Šiaulių visuomenes sveikatos biuras 2022-03-15 14:48:11 153.3 KB
Dingusių žmonių šeimų paramos centras Atnaujinta Dydis
Prezentacija mokymai 2017-09-28 2022-03-15 15:10:41 2.76 MB
STEAM ugdymas Atnaujinta Dydis
STEAM strategija 2022-03-15 15:44:58 126.76 KB
STEAM planas 2021-2022 m. m. 2022-03-15 15:44:59 161.66 KB
2020-2021 m. m. STEAM darbo grupės veiklos planas 84.37 KB
Ataskaita 2020-2021 m. m. 2022-03-15 15:55:16 7.55 MB
2022-2023 m. m. STEAM darbo grupės veiklos planas 2023-01-12 12:03:25 20.09 KB
Socialinių kompetencijų ugdymas (SKU) Atnaujinta Dydis
Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis įgyvendinant socialinių kompetencijų ugdymą (SKU) 2022-03-22 18:21:10 14.59 KB
Socialinių partnerių tinklas 2023-03-14 21:25:24 15.23 KB
Užimtumo centras Atnaujinta Dydis
Užimtumo centro veiklos aprašas 2021 m. 2022-03-23 11:47:23 254.08 KB
Užimtumo centro veiklos aprašo priedai (prašymai, sutartys) 2022-03-23 11:47:23 30.79 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. bibliotekos planas 2023-04-14 15:57:39 74.31 KB
2020-2021 m. m. bibliotekos planas 2023-04-14 15:57:39 116.99 KB
2019-2020 m. m. bibliotekos planas 2023-04-14 15:57:39 71.79 KB
2018-2019 m. m. bibliotekos planas 2023-04-14 15:57:39 200.84 KB
Informacija apie 2019 m. įsigytus vadovėlius 2023-04-14 15:57:39 153.32 KB
Informacija apie 2019 m. įsigytas mokymo priemones 2023-04-14 15:57:39 211.86 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 116.46 KB
2023 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 117.45 KB
2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 117.28 KB
2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 111.86 KB
2022 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.5 KB
2022 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.57 KB
2022 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.57 KB
2022 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.46 KB
2021 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 109.27 KB
2021 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 108.93 KB
2021 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 113.44 KB
2021 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 209.91 KB
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis 117.9 KB
Mokamos paslaugos Atnaujinta Dydis
Sporto aikštynų ir sporto salės naudojimosi taisyklės išorės naudotojams 2021 m. 2022-03-23 18:38:25 106.45 KB
Mokamų paslaugų įkainiai 2023 m. (Sprendimas Nr. T-109) 2023-04-06 16:12:44 111.69 KB
Mokamų paslaugų įkainiai 2023 m. (Sprendimas Nr. T-109 priedas) 228.69 KB
Mokyklos pasiekimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 389.54 KB
2020-2021 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 470.8 KB
2019-2020 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 216.68 KB
2015 - 2016 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 596.19 KB
2014 - 2015 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 502.5 KB
2013 - 2014 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 401.5 KB
2012 - 2013 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 520 KB
2011 - 2012 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 390.58 KB
2010 - 2011 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 300.46 KB
2009 - 2010 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 192.28 KB
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas 2023-06-05 16:14:18 130.22 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2008 m. 2022-03-24 10:43:37 610 KB
Metodinės veiklos lapas 2022-03-24 10:50:20 16.74 KB
Mokinių išvykos lapas 2022-03-24 10:50:20 20.24 KB
1-4 klasės vadovo plano forma 2022-03-24 10:50:20 15.97 KB
1-4 klasių ilgalaikio plano forma 2022-03-24 10:50:21 14.74 KB
5-8 klasės vadovo plano forma 2022-03-24 10:50:21 18.93 KB
5-8-klasių ilgalaikio plano forma 2022-03-24 10:50:21 16.4 KB
Neformaliojo ugdymo veiklos forma 2022-03-24 10:50:21 16.46 KB
Darbo grupės plano forma. 2022-03-24 10:50:21 15.74 KB
Prevencija Atnaujinta Dydis
Aktai prevencijos specialistams 2022-03-27 21:03:25 137.8 KB
Prevencijos specialistams 2022-03-27 21:05:18 2.57 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-21-110 (1.3) ,,Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių ugdymo procese“ pakeitimo 2022-03-27 22:52:44 204.38 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas 2022-03-27 23:00:40 464.44 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-06-05 16:14:18 50.87 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-10-21 11:51:07 517.37 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Atnaujinamo ugdymo turinio (UTA) komandos sudėtis 2023-04-22 20:43:17 39.37 KB
Atnaujinamo ugdymo turinio diegimo planas 2023-05-10 19:30:46 114.93 KB
Pokyčiai švietime: kaip ir kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? 2023-04-22 20:43:17 359.88 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas - ką reikia žinoti? 2023-04-22 20:43:17 25.46 MB
Patirtys ruošiantis ugdymui pagal atnaujintas programas 2023-04-22 20:43:17 789.89 KB
2022-2023 m. m. mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo (APT) gairės 2023-04-22 20:43:17 144.3 KB