Turinio auditas

77%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2024-07-21 Tvarkaraščiai Neutrali Rima
80 2024-07-21 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
124 2024-07-21 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/1-4-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/5-8-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

Rima
126 2024-07-21 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
118 2024-07-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-07-21 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Rima
155 2024-07-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
306 2024-07-21 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rima
307 2024-07-21 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rima
308 2024-07-21 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rima
53 2024-07-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rima
309 2024-07-21 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Rima
54 2024-07-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rima
56 2024-07-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rima
83 2024-07-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Rima
114 2024-07-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rima
145 2024-07-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rima
161 2024-07-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rima
162 2024-07-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rima
168 2024-07-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rima
175 2024-07-21 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rima
177 2024-07-21 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-07-21 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rima
32 2024-07-21 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rima
115 2024-07-21 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Rima
116 2024-07-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rima
164 2024-07-21 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“ 2018-2019 m. m. Neutrali Rima
1 2024-07-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rima
257 2024-07-21 I tema „Salduvės žmonės“ Neutrali Rima
258 2024-07-21 II tema „Ateities profesija. Kokia ji?“ Neutrali Rima
259 2024-07-21 III tema „Pasaulis, kurį aš kuriu“ Neutrali Rima
4 2024-07-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rima
260 2024-07-21 IV tema ,,Mano miesto vizija“ Neutrali Rima
261 2024-07-21 Ugdomojo projekto „Lietuvos šimtmečio detektyvai” 2017-2018 m. m. Neutrali Rima
6 2024-07-21 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rima
262 2024-07-21 I tema ,,Pažįstu savo valstybę” Neutrali Rima
7 2024-07-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Rima
263 2024-07-21 II tema ,,Kultūrinis paveldas: Kūčių ir Kalėdų papročiai, tradicijos” Neutrali Rima
8 2024-07-21 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rima
264 2024-07-21 III tema „Tradiciniai ir šiuolaikiniai amatai“ Neutrali Rima
9 2024-07-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
265 2024-07-21 IV tema ,,Protėvių takais” Neutrali Rima
266 2024-07-21 Projektas „Augu ir tyrinėju“ 2016-2017 m. m. Neutrali Rima
11 2024-07-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rima
267 2024-07-21 I tema „Atrandu. Gamtos mokslų laboratorijoje“ Neutrali Rima
268 2024-07-21 II tema „Tyrinėju. Technologijų pasaulyje“ Neutrali Rima
269 2024-07-21 III tema „Kuriu. Meno ir dizaino kūrybos dirbtuvėse“ Neutrali Rima
270 2024-07-21 IV tema „Konstruoju. Ateities laboratorijoje“ Neutrali Rima
271 2024-07-21 Užimtumo centras Bendrieji reikalavimai Rima
272 2024-07-21 Laisvos vietos klasėse Neutrali Rima
18 2024-07-21 Neformalusis ugdymas Bendrieji reikalavimai 

Rima
19 2024-07-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rima
276 2024-07-21 Įsivertinimas Neutrali Rima
277 2024-07-21 Tobulėkime kartu Neutrali Rima
22 2024-07-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
278 2024-07-21 Knygos Neutrali Rima
23 2024-07-21 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
279 2024-07-21 Straipsniai Neutrali Rima
280 2024-07-21 Vaizdo medžiaga Neutrali Rima
281 2024-07-21 Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ Neutrali Rima
282 2024-07-21 Būreliai Neutrali Rima
27 2024-07-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rima
283 2024-07-21 1-4 klasių mokiniams Neutrali Rima
28 2024-07-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Rima
284 2024-07-21 Muzikos studija 1-4kl. Neutrali Rima
30 2024-07-21 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Rima
287 2024-07-21 Sūkurėlis Neutrali Rima
288 2024-07-21 Kompiuteris ir aš Neutrali Rima
289 2024-07-21 Atrandu bendraudamas Neutrali Rima
34 2024-07-21 Ugdymas Neutrali Rima
290 2024-07-21 Lego konstravimo būrelis Neutrali Rima
35 2024-07-21 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Rima
291 2024-07-21 Jaunesnieji skautai Neutrali Rima
293 2024-07-21 Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo būrelis ,,Planuok“ Neutrali Rima
295 2024-07-21 5-8 klasių mokiniams Neutrali Rima
40 2024-07-21 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Rima
296 2024-07-21 Judrieji ir sportiniai žaidimai Neutrali Rima
41 2024-07-21 Projektinė veikla Neutrali Rima
297 2024-07-21 Sportiniai žaidimai Neutrali Rima
298 2024-07-21 Muzikos studija 5-8 kl. Neutrali Rima
43 2024-07-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
44 2024-07-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
45 2024-07-21 Aktualu tėvams Neutrali Rima
301 2024-07-21 Dailės studija 5-8 kl. Neutrali Rima
46 2024-07-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rima
302 2024-07-21 Dailieji amatai Neutrali Rima
47 2024-07-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Rima
303 2024-07-21 DofE klubas Neutrali Rima
304 2024-07-21 Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo būrelis ,,Planuok“ Neutrali Rima
52 2024-07-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
310 2024-07-21 Projektas Kokybės krepšelis Neutrali Rima
311 2024-07-21 eTwinning projektas „All About the Paper“ Neutrali Rima
57 2024-07-21 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
313 2024-07-21 Naujienlaiškiai Neutrali Rima
314 2024-07-21 Mokyklos veiklos tobulinimo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
315 2024-07-21 Aš - mažasis kūrėjas Neutrali Rima
316 2024-07-21 „Spalvų šokis“ Neutrali Rima
62 2024-07-21 Progimnazija Neutrali Rima
63 2024-07-21 Misija, vizija, prioritetai Neutrali Rima
319 2024-07-21 Dailieji amatai Neutrali Rima
64 2024-07-21 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Rima
320 2024-07-21 Elektroninio pašto sudarymo tvarka Neutrali Rima
322 2024-07-21 Sveikinimai Neutrali Rima
323 2024-07-21 Apie mus rašo Neutrali Rima
324 2024-07-21 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Rima
74 2024-07-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Persižiūrėti, susitvarkyti ir atnaujinti.

Rima
77 2024-07-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Rima
78 2024-07-21 Svetainės medis Neutrali Rima
79 2024-07-21 Apie progimnaziją Neutrali Rima
82 2024-07-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rima
86 2024-07-21 Valdymo struktūra Bendrieji reikalavimai Rima
87 2024-07-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Rima
104 2024-07-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Rima
107 2024-07-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
123 2024-07-21 Bendradarbiavimas Neutrali Rima
125 2024-07-21 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmetis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rima
129 2024-07-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rima
130 2024-07-21 Slapukų politika Neutrali Rima
133 2024-07-21 Ugdymo aplinka Neutrali Rima
156 2024-07-21 Turinio auditas Neutrali Rima
158 2024-07-21 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
159 2024-07-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai Rima
160 2024-07-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rima
163 2024-07-21 Savivalda Neutrali Rima
165 2024-07-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rima
166 2024-07-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rima
167 2024-07-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
171 2024-07-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Rima
172 2024-07-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Rima
174 2024-07-21 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Rima
176 2024-07-21 Covid-19 Neutrali Rima
178 2024-07-21 Pedagogų kolektyvo nuotraukos Neutrali Rima
179 2024-07-21 Pirmas aukštas Neutrali Rima
180 2024-07-21 Antras aukštas Neutrali Rima
181 2024-07-21 Trečias aukštas Neutrali Rima
182 2024-07-21 Ketvirtas aukštas Neutrali Rima
183 2024-07-21 Privatumo politika Neutrali Rima
185 2024-07-21 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
186 2024-07-21 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
187 2024-07-21 Namų darbų ruošos centro darbo grafikas 2021-2022 m. m. II pusmetis Neutrali Rima
188 2024-07-21 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija Neutrali Rima
189 2024-07-21 Ką daryti dingus vaikui? Neutrali Rima
190 2024-07-21 Socialinis - emocinis ir karjeros ugdymas (SEKU) Neutrali Rima
191 2024-07-21 Steam ugdymas Neutrali Rima
192 2024-07-21 Visi projektai Neutrali Rima
193 2024-07-21 Tarptautiniai projektai Neutrali Rima
194 2024-07-21 El Castellot mokyklos mokytojų vizitas progimnazijoje Neutrali Rima
195 2024-07-21 European Investment Bank Institute parama Neutrali Rima
196 2024-07-21 „Erasmus+“: naujas etapas Neutrali Rima
198 2024-07-21 Mokyklai suteiktas „eTwinning“ Nacionalinis kokybės ženklelis už tarptautinį projektą „Everyday Creativity“ Neutrali Rima
200 2024-07-21 Programa „Antras Žingsnis“ Neutrali Rima
201 2024-07-21 Erasmus+ Neutrali Rima
202 2024-07-21 Erasmus+ KA1 projektai Neutrali Rima
203 2024-07-21 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ Neutrali Rima
205 2024-07-21 ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ Neutrali Rima
206 2024-07-21 Bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimas Neutrali Rima
207 2024-07-21 Erasmus+” KA1 kursai ,,A Clasroom with a Door to the World’’ Neutrali Rima
209 2024-07-21 Erasmus+ KA1 projektas ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“ Neutrali Rima
210 2024-07-21 Erasmus+ KA2 Neutrali Rima
211 2024-07-21 ,,Sveikata - mūsų turtas" Neutrali Rima
212 2024-07-21 ERASMUS+ projekto „Our Health is Our Wealth“ mobilumo Lenkijoje veiklos Neutrali Rima
213 2024-07-21 In English Neutrali Rima
214 2024-07-21 DofE Neutrali Rima
215 2024-07-21 Ugdomojo projekto ,,Apie kitus ir save (AKIS)“ 2021-2022 m. m. Neutrali Rima
216 2024-07-21 I tema Neutrali Rima
217 2024-07-21 II tema Atsakingai vartoju ir tausoju Neutrali Rima
218 2024-07-21 III tema Keičiu mūsų pasaulį: saugau ir globoju Neutrali Rima
219 2024-07-21 IV tema Duodamas kitam – duodu sau Neutrali Rima
220 2024-07-21 „Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris“ Neutrali Rima
221 2024-07-21 eTwinning projektai Neutrali Rima
222 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Be a European Star for a European Christmas” Neutrali Rima
223 2024-07-21 eTwinning projektas ,,World of Snapwords“ Neutrali Rima
224 2024-07-21 eTwinning projektas „Fun English for kids“ projektas Neutrali Rima
225 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The Animals Through Our Eyes“ Neutrali Rima
226 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Be sustainable During Holiday“ Neutrali Rima
227 2024-07-21 eTwinning projektas „Friendship of school things“ Neutrali Rima
228 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The portrait of nature in literature and art“ Neutrali Rima
229 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Playing with Shapes“ Neutrali Rima
230 2024-07-21 eTwinning projektas „Ecological Creativity“ Neutrali Rima
231 2024-07-21 eTwinning projektas „National Wealth: Customs and Traditions“ Neutrali Rima
232 2024-07-21 eTwinning projektas „I touch the earth and produce“ Neutrali Rima
233 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The Second Life of a Thing" Neutrali Rima
234 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Our Heroes" Neutrali Rima
235 2024-07-21 eTwining projektas ,,Senses“ Neutrali Rima
236 2024-07-21 eTwinning projektas Young Green Conservationist Neutrali Rima
237 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Fairy tale laboratory“ Neutrali Rima
238 2024-07-21 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rima
239 2024-07-21 Programa ,, Sveika mokykla" Neutrali Rima
240 2024-07-21 Projektas „Sveikata visus metus“ Neutrali Rima
241 2024-07-21 Projektas „Sveikas, ketvirtadieni!” Neutrali Rima
242 2024-07-21 Sveikatingumo projektas Neutrali Rima
243 2024-07-21 Vilniaus TECH nuotolinio ugdymo platforma ,,Ateities inžinerija“ Neutrali Rima
244 2024-07-21 Dima_LT Neutrali Rima
245 2024-07-21 Mokyklos projektai Neutrali Rima
246 2024-07-21 Ugdomasis projektas „(S)veik“ 2020-2021 m. m. Neutrali Rima
247 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ I tema Neutrali Rima
248 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ II tema Neutrali Rima
249 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ III tema Neutrali Rima
250 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ IV tema Neutrali Rima
251 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Aš – europietis“ 2019-2020 m. m. Neutrali Rima
252 2024-07-21 I tema „Senasis žemynas – Europa“ Neutrali Rima
253 2024-07-21 II tema „Žymiausi Europos žmonės: kaip atrakinti sėkmę?“ Neutrali Rima
254 2024-07-21 III tema „Europos paveldas“ Neutrali Rima
255 2024-07-21 IV temos „Iššūkiai Europai: ką galiu aš?“ Neutrali Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
325 2024-07-21 Valgykla Neutrali Rima
326 2024-07-21 Direktorės atostogos ir komandiruotės Neutrali Rima
327 2024-07-21 Priėmimas Neutrali Rima
328 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Lietuvos ir pasaulio kultūra“ 2022-2023 m. m. Neutrali Rima
329 2024-07-21 I tema „Pasaulio puodai“ Neutrali Rima
330 2024-07-21 II tema „Nuo dėmelės iki avelės“ Neutrali Rima
331 2024-07-21 III tema „Muzikos paslaptys“ Neutrali Rima
332 2024-07-21 IV tema „Pažink savo miestą“ Neutrali Rima
333 2024-07-21 Tūkstantmečio mokyklos I Neutrali Rima
334 2024-07-21  Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ Neutrali Rima
335 2024-07-21 Sveikatingumo studija Neutrali Rima
336 2024-07-21 Tarptautinė savaitė Salduvėje  Neutrali Rima
337 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Augmented Realistic Kids” Neutrali Rima
338 2024-07-21 eTwinning projektas „Water Wonders" Neutrali Rima
339 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Ir tu gali pasiekti olimpinę svajonę!“ 2023-2024 m.m. Neutrali Rima
340 2024-07-21 II tema „Judėk – pažink – atrask!“ Neutrali Rima
341 2024-07-21 I tema „Uždek savyje olimpinę ugnį!“ Neutrali Rima
342 2024-07-21 ++Akredituotas Erasmus+ projektas (2023-2024 m. m.) Neutrali Rima
343 2024-07-21 Švietimo pagalbos teikimas Neutrali
344 2024-07-21 III tema „Mokausi jaustis gerai“ Neutrali
345 2024-07-21 Karate būrelis Neutrali Rima
346 2024-07-21 Anglų kalbos būrelis THE ENGLISH CLUB  Neutrali
347 2024-07-21 Anglų kalbos būrelis THE ENGLISH CLUB  Neutrali
348 2024-07-21 Salduvės regbis Neutrali
349 2024-07-21 Salduvės regbis Neutrali
350 2024-07-21 Stalo tenisas Neutrali
351 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The mysterious journey of little explorers" Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“ 2018-2019 m. m. Neutrali Rima
1 2024-07-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rima
257 2024-07-21 I tema „Salduvės žmonės“ Neutrali Rima
2 2024-07-21 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Rima
258 2024-07-21 II tema „Ateities profesija. Kokia ji?“ Neutrali Rima
259 2024-07-21 III tema „Pasaulis, kurį aš kuriu“ Neutrali Rima
4 2024-07-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rima
260 2024-07-21 IV tema ,,Mano miesto vizija“ Neutrali Rima
261 2024-07-21 Ugdomojo projekto „Lietuvos šimtmečio detektyvai” 2017-2018 m. m. Neutrali Rima
6 2024-07-21 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rima
262 2024-07-21 I tema ,,Pažįstu savo valstybę” Neutrali Rima
7 2024-07-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Rima
263 2024-07-21 II tema ,,Kultūrinis paveldas: Kūčių ir Kalėdų papročiai, tradicijos” Neutrali Rima
8 2024-07-21 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rima
264 2024-07-21 III tema „Tradiciniai ir šiuolaikiniai amatai“ Neutrali Rima
9 2024-07-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
265 2024-07-21 IV tema ,,Protėvių takais” Neutrali Rima
266 2024-07-21 Projektas „Augu ir tyrinėju“ 2016-2017 m. m. Neutrali Rima
11 2024-07-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rima
267 2024-07-21 I tema „Atrandu. Gamtos mokslų laboratorijoje“ Neutrali Rima
12 2024-07-21 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rima
268 2024-07-21 II tema „Tyrinėju. Technologijų pasaulyje“ Neutrali Rima
269 2024-07-21 III tema „Kuriu. Meno ir dizaino kūrybos dirbtuvėse“ Neutrali Rima
270 2024-07-21 IV tema „Konstruoju. Ateities laboratorijoje“ Neutrali Rima
271 2024-07-21 Užimtumo centras Bendrieji reikalavimai Rima
272 2024-07-21 Laisvos vietos klasėse Neutrali Rima
18 2024-07-21 Neformalusis ugdymas Bendrieji reikalavimai 

Rima
19 2024-07-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rima
276 2024-07-21 Įsivertinimas Neutrali Rima
277 2024-07-21 Tobulėkime kartu Neutrali Rima
22 2024-07-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
278 2024-07-21 Knygos Neutrali Rima
23 2024-07-21 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
279 2024-07-21 Straipsniai Neutrali Rima
280 2024-07-21 Vaizdo medžiaga Neutrali Rima
281 2024-07-21 Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ Neutrali Rima
282 2024-07-21 Būreliai Neutrali Rima
27 2024-07-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rima
283 2024-07-21 1-4 klasių mokiniams Neutrali Rima
28 2024-07-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Rima
284 2024-07-21 Muzikos studija 1-4kl. Neutrali Rima
30 2024-07-21 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Rima
287 2024-07-21 Sūkurėlis Neutrali Rima
32 2024-07-21 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rima
288 2024-07-21 Kompiuteris ir aš Neutrali Rima
289 2024-07-21 Atrandu bendraudamas Neutrali Rima
34 2024-07-21 Ugdymas Neutrali Rima
290 2024-07-21 Lego konstravimo būrelis Neutrali Rima
35 2024-07-21 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Rima
291 2024-07-21 Jaunesnieji skautai Neutrali Rima
293 2024-07-21 Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo būrelis ,,Planuok“ Neutrali Rima
295 2024-07-21 5-8 klasių mokiniams Neutrali Rima
40 2024-07-21 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Rima
296 2024-07-21 Judrieji ir sportiniai žaidimai Neutrali Rima
41 2024-07-21 Projektinė veikla Neutrali Rima
297 2024-07-21 Sportiniai žaidimai Neutrali Rima
298 2024-07-21 Muzikos studija 5-8 kl. Neutrali Rima
43 2024-07-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
44 2024-07-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
45 2024-07-21 Aktualu tėvams Neutrali Rima
301 2024-07-21 Dailės studija 5-8 kl. Neutrali Rima
46 2024-07-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rima
302 2024-07-21 Dailieji amatai Neutrali Rima
47 2024-07-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Rima
303 2024-07-21 DofE klubas Neutrali Rima
304 2024-07-21 Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo būrelis ,,Planuok“ Neutrali Rima
306 2024-07-21 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rima
307 2024-07-21 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rima
52 2024-07-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
308 2024-07-21 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rima
53 2024-07-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rima
309 2024-07-21 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Rima
54 2024-07-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rima
310 2024-07-21 Projektas Kokybės krepšelis Neutrali Rima
311 2024-07-21 eTwinning projektas „All About the Paper“ Neutrali Rima
56 2024-07-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rima
57 2024-07-21 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
313 2024-07-21 Naujienlaiškiai Neutrali Rima
314 2024-07-21 Mokyklos veiklos tobulinimo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
315 2024-07-21 Aš - mažasis kūrėjas Neutrali Rima
316 2024-07-21 „Spalvų šokis“ Neutrali Rima
62 2024-07-21 Progimnazija Neutrali Rima
63 2024-07-21 Misija, vizija, prioritetai Neutrali Rima
319 2024-07-21 Dailieji amatai Neutrali Rima
64 2024-07-21 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Rima
320 2024-07-21 Elektroninio pašto sudarymo tvarka Neutrali Rima
322 2024-07-21 Sveikinimai Neutrali Rima
323 2024-07-21 Apie mus rašo Neutrali Rima
68 2024-07-21 Tvarkaraščiai Neutrali Rima
324 2024-07-21 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Rima
325 2024-07-21 Valgykla Neutrali Rima
326 2024-07-21 Direktorės atostogos ir komandiruotės Neutrali Rima
327 2024-07-21 Priėmimas Neutrali Rima
328 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Lietuvos ir pasaulio kultūra“ 2022-2023 m. m. Neutrali Rima
329 2024-07-21 I tema „Pasaulio puodai“ Neutrali Rima
74 2024-07-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Persižiūrėti, susitvarkyti ir atnaujinti.

Rima
330 2024-07-21 II tema „Nuo dėmelės iki avelės“ Neutrali Rima
331 2024-07-21 III tema „Muzikos paslaptys“ Neutrali Rima
332 2024-07-21 IV tema „Pažink savo miestą“ Neutrali Rima
77 2024-07-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Rima
333 2024-07-21 Tūkstantmečio mokyklos I Neutrali Rima
78 2024-07-21 Svetainės medis Neutrali Rima
334 2024-07-21  Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ Neutrali Rima
79 2024-07-21 Apie progimnaziją Neutrali Rima
335 2024-07-21 Sveikatingumo studija Neutrali Rima
80 2024-07-21 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
336 2024-07-21 Tarptautinė savaitė Salduvėje  Neutrali Rima
337 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Augmented Realistic Kids” Neutrali Rima
82 2024-07-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rima
338 2024-07-21 eTwinning projektas „Water Wonders" Neutrali Rima
83 2024-07-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Rima
339 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Ir tu gali pasiekti olimpinę svajonę!“ 2023-2024 m.m. Neutrali Rima
340 2024-07-21 II tema „Judėk – pažink – atrask!“ Neutrali Rima
341 2024-07-21 I tema „Uždek savyje olimpinę ugnį!“ Neutrali Rima
86 2024-07-21 Valdymo struktūra Bendrieji reikalavimai Rima
342 2024-07-21 ++Akredituotas Erasmus+ projektas (2023-2024 m. m.) Neutrali Rima
87 2024-07-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Rima
343 2024-07-21 Švietimo pagalbos teikimas Neutrali
344 2024-07-21 III tema „Mokausi jaustis gerai“ Neutrali
345 2024-07-21 Karate būrelis Neutrali Rima
346 2024-07-21 Anglų kalbos būrelis THE ENGLISH CLUB  Neutrali
347 2024-07-21 Anglų kalbos būrelis THE ENGLISH CLUB  Neutrali
348 2024-07-21 Salduvės regbis Neutrali
349 2024-07-21 Salduvės regbis Neutrali
350 2024-07-21 Stalo tenisas Neutrali
351 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The mysterious journey of little explorers" Neutrali
104 2024-07-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Rima
107 2024-07-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
114 2024-07-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rima
115 2024-07-21 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Rima
116 2024-07-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rima
118 2024-07-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Rima
123 2024-07-21 Bendradarbiavimas Neutrali Rima
124 2024-07-21 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/1-4-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/5-8-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

Rima
125 2024-07-21 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmetis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rima
126 2024-07-21 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
129 2024-07-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rima
130 2024-07-21 Slapukų politika Neutrali Rima
133 2024-07-21 Ugdymo aplinka Neutrali Rima
145 2024-07-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rima
155 2024-07-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Rima
156 2024-07-21 Turinio auditas Neutrali Rima
158 2024-07-21 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
159 2024-07-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai Rima
160 2024-07-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rima
161 2024-07-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rima
162 2024-07-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rima
163 2024-07-21 Savivalda Neutrali Rima
164 2024-07-21 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rima
165 2024-07-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rima
166 2024-07-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rima
167 2024-07-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
168 2024-07-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rima
171 2024-07-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Rima
172 2024-07-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Rima
174 2024-07-21 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Rima
175 2024-07-21 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rima
176 2024-07-21 Covid-19 Neutrali Rima
177 2024-07-21 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Rima
178 2024-07-21 Pedagogų kolektyvo nuotraukos Neutrali Rima
179 2024-07-21 Pirmas aukštas Neutrali Rima
180 2024-07-21 Antras aukštas Neutrali Rima
181 2024-07-21 Trečias aukštas Neutrali Rima
182 2024-07-21 Ketvirtas aukštas Neutrali Rima
183 2024-07-21 Privatumo politika Neutrali Rima
185 2024-07-21 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
186 2024-07-21 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
187 2024-07-21 Namų darbų ruošos centro darbo grafikas 2021-2022 m. m. II pusmetis Neutrali Rima
188 2024-07-21 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija Neutrali Rima
189 2024-07-21 Ką daryti dingus vaikui? Neutrali Rima
190 2024-07-21 Socialinis - emocinis ir karjeros ugdymas (SEKU) Neutrali Rima
191 2024-07-21 Steam ugdymas Neutrali Rima
192 2024-07-21 Visi projektai Neutrali Rima
193 2024-07-21 Tarptautiniai projektai Neutrali Rima
194 2024-07-21 El Castellot mokyklos mokytojų vizitas progimnazijoje Neutrali Rima
195 2024-07-21 European Investment Bank Institute parama Neutrali Rima
196 2024-07-21 „Erasmus+“: naujas etapas Neutrali Rima
198 2024-07-21 Mokyklai suteiktas „eTwinning“ Nacionalinis kokybės ženklelis už tarptautinį projektą „Everyday Creativity“ Neutrali Rima
200 2024-07-21 Programa „Antras Žingsnis“ Neutrali Rima
201 2024-07-21 Erasmus+ Neutrali Rima
202 2024-07-21 Erasmus+ KA1 projektai Neutrali Rima
203 2024-07-21 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ Neutrali Rima
205 2024-07-21 ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ Neutrali Rima
206 2024-07-21 Bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimas Neutrali Rima
207 2024-07-21 Erasmus+” KA1 kursai ,,A Clasroom with a Door to the World’’ Neutrali Rima
209 2024-07-21 Erasmus+ KA1 projektas ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“ Neutrali Rima
210 2024-07-21 Erasmus+ KA2 Neutrali Rima
211 2024-07-21 ,,Sveikata - mūsų turtas" Neutrali Rima
212 2024-07-21 ERASMUS+ projekto „Our Health is Our Wealth“ mobilumo Lenkijoje veiklos Neutrali Rima
213 2024-07-21 In English Neutrali Rima
214 2024-07-21 DofE Neutrali Rima
215 2024-07-21 Ugdomojo projekto ,,Apie kitus ir save (AKIS)“ 2021-2022 m. m. Neutrali Rima
216 2024-07-21 I tema Neutrali Rima
217 2024-07-21 II tema Atsakingai vartoju ir tausoju Neutrali Rima
218 2024-07-21 III tema Keičiu mūsų pasaulį: saugau ir globoju Neutrali Rima
219 2024-07-21 IV tema Duodamas kitam – duodu sau Neutrali Rima
220 2024-07-21 „Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris“ Neutrali Rima
221 2024-07-21 eTwinning projektai Neutrali Rima
222 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Be a European Star for a European Christmas” Neutrali Rima
223 2024-07-21 eTwinning projektas ,,World of Snapwords“ Neutrali Rima
224 2024-07-21 eTwinning projektas „Fun English for kids“ projektas Neutrali Rima
225 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The Animals Through Our Eyes“ Neutrali Rima
226 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Be sustainable During Holiday“ Neutrali Rima
227 2024-07-21 eTwinning projektas „Friendship of school things“ Neutrali Rima
228 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The portrait of nature in literature and art“ Neutrali Rima
229 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Playing with Shapes“ Neutrali Rima
230 2024-07-21 eTwinning projektas „Ecological Creativity“ Neutrali Rima
231 2024-07-21 eTwinning projektas „National Wealth: Customs and Traditions“ Neutrali Rima
232 2024-07-21 eTwinning projektas „I touch the earth and produce“ Neutrali Rima
233 2024-07-21 eTwinning projektas ,,The Second Life of a Thing" Neutrali Rima
234 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Our Heroes" Neutrali Rima
235 2024-07-21 eTwining projektas ,,Senses“ Neutrali Rima
236 2024-07-21 eTwinning projektas Young Green Conservationist Neutrali Rima
237 2024-07-21 eTwinning projektas ,,Fairy tale laboratory“ Neutrali Rima
238 2024-07-21 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rima
239 2024-07-21 Programa ,, Sveika mokykla" Neutrali Rima
240 2024-07-21 Projektas „Sveikata visus metus“ Neutrali Rima
241 2024-07-21 Projektas „Sveikas, ketvirtadieni!” Neutrali Rima
242 2024-07-21 Sveikatingumo projektas Neutrali Rima
243 2024-07-21 Vilniaus TECH nuotolinio ugdymo platforma ,,Ateities inžinerija“ Neutrali Rima
244 2024-07-21 Dima_LT Neutrali Rima
245 2024-07-21 Mokyklos projektai Neutrali Rima
246 2024-07-21 Ugdomasis projektas „(S)veik“ 2020-2021 m. m. Neutrali Rima
247 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ I tema Neutrali Rima
248 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ II tema Neutrali Rima
249 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ III tema Neutrali Rima
250 2024-07-21 Ugdomojo projekto „(S)veik“ IV tema Neutrali Rima
251 2024-07-21 Ugdomasis projektas „Aš – europietis“ 2019-2020 m. m. Neutrali Rima
252 2024-07-21 I tema „Senasis žemynas – Europa“ Neutrali Rima
253 2024-07-21 II tema „Žymiausi Europos žmonės: kaip atrakinti sėkmę?“ Neutrali Rima
254 2024-07-21 III tema „Europos paveldas“ Neutrali Rima
255 2024-07-21 IV temos „Iššūkiai Europai: ką galiu aš?“ Neutrali Rima