Turinio auditas

83%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2023-11-30 Tvarkaraščiai Neutrali Rima
80 2023-11-30 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
124 2023-11-30 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/1-4-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/5-8-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

Rima
126 2023-11-30 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
118 2023-11-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-11-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Rima
155 2023-11-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
306 2023-11-30 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rima
307 2023-11-30 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rima
308 2023-11-30 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rima
53 2023-11-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rima
309 2023-11-30 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Rima
54 2023-11-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rima
56 2023-11-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rima
83 2023-11-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Rima
114 2023-11-30 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rima
145 2023-11-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rima
161 2023-11-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rima
162 2023-11-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rima
168 2023-11-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rima
175 2023-11-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rima
177 2023-11-30 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2023-11-30 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rima
32 2023-11-30 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rima
115 2023-11-30 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Rima
116 2023-11-30 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rima
164 2023-11-30 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-11-30 Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“ 2018-2019 m. m. Neutrali Rima
1 2023-11-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rima
257 2023-11-30 I tema „Salduvės žmonės“ Neutrali Rima
258 2023-11-30 II tema „Ateities profesija. Kokia ji?“ Neutrali Rima
259 2023-11-30 III tema „Pasaulis, kurį aš kuriu“ Neutrali Rima
4 2023-11-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rima
260 2023-11-30 IV tema ,,Mano miesto vizija“ Neutrali Rima
261 2023-11-30 Ugdomojo projekto „Lietuvos šimtmečio detektyvai” 2017-2018 m. m. Neutrali Rima
6 2023-11-30 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rima
262 2023-11-30 I tema ,,Pažįstu savo valstybę” Neutrali Rima
7 2023-11-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Rima
263 2023-11-30 II tema ,,Kultūrinis paveldas: Kūčių ir Kalėdų papročiai, tradicijos” Neutrali Rima
8 2023-11-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rima
264 2023-11-30 III tema „Tradiciniai ir šiuolaikiniai amatai“ Neutrali Rima
9 2023-11-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
265 2023-11-30 IV tema ,,Protėvių takais” Neutrali Rima
266 2023-11-30 Projektas „Augu ir tyrinėju“ 2016-2017 m. m. Neutrali Rima
11 2023-11-30 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rima
267 2023-11-30 I tema „Atrandu. Gamtos mokslų laboratorijoje“ Neutrali Rima
268 2023-11-30 II tema „Tyrinėju. Technologijų pasaulyje“ Neutrali Rima
269 2023-11-30 III tema „Kuriu. Meno ir dizaino kūrybos dirbtuvėse“ Neutrali Rima
270 2023-11-30 IV tema „Konstruoju. Ateities laboratorijoje“ Neutrali Rima
271 2023-11-30 Užimtumo centras Bendrieji reikalavimai Rima
272 2023-11-30 Laisvos vietos klasėse Neutrali Rima
18 2023-11-30 Neformalusis ugdymas Bendrieji reikalavimai 

Rima
19 2023-11-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rima
276 2023-11-30 Įsivertinimas Neutrali Rima
277 2023-11-30 Tobulėkime kartu Neutrali Rima
22 2023-11-30 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
278 2023-11-30 Knygos Neutrali Rima
23 2023-11-30 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
279 2023-11-30 Straipsniai Neutrali Rima
280 2023-11-30 Vaizdo medžiaga Neutrali Rima
281 2023-11-30 Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ Neutrali Rima
282 2023-11-30 Būreliai Neutrali Rima
27 2023-11-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rima
283 2023-11-30 1-4 klasių mokiniams Neutrali Rima
28 2023-11-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Rima
284 2023-11-30 Muzikos studija 1-4kl. Neutrali Rima
285 2023-11-30 ,,Žingsnis po žingsnio" Neutrali Rima
30 2023-11-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Rima
287 2023-11-30 Sūkurėlis Neutrali Rima
288 2023-11-30 „Kompiuteris ir aš“ Neutrali Rima
289 2023-11-30 „Atrandu bendraudamas“ Neutrali Rima
34 2023-11-30 Ugdymas Neutrali Rima
290 2023-11-30 Lego konstravimo būrelis Neutrali Rima
35 2023-11-30 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Rima
291 2023-11-30 Jaunesnieji skautai Neutrali Rima
292 2023-11-30 Kompiuterių būrelis „Pieškime kompiuteriu 1-4 kl.“ Neutrali Rima
293 2023-11-30 „Planuok“ 1-4 kl. Neutrali Rima
295 2023-11-30 5-8 klasių mokiniams Neutrali Rima
40 2023-11-30 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Rima
296 2023-11-30 Judrieji ir sportiniai žaidimai Neutrali Rima
41 2023-11-30 Projektinė veikla Neutrali Rima
297 2023-11-30 Sportiniai žaidimai Neutrali Rima
298 2023-11-30 Muzikos studija 5-8 kl. Neutrali Rima
43 2023-11-30 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
299 2023-11-30 Kompiuterių būrelis „Sumanioji inžinerija 5-7 kl. Neutrali Rima
44 2023-11-30 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
300 2023-11-30 Sūkurėlis 5kl. Neutrali Rima
45 2023-11-30 Aktualu tėvams Neutrali Rima
301 2023-11-30 Dailės studija 5-8 kl. Neutrali Rima
46 2023-11-30 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rima
302 2023-11-30 Dailiųjų amatų būrelis Neutrali Rima
47 2023-11-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Rima
303 2023-11-30 DofE klubas Neutrali Rima
304 2023-11-30 „Planuok“ 5–8 kl. Neutrali Rima
52 2023-11-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
310 2023-11-30 Projektas Kokybės krepšelis Neutrali Rima
311 2023-11-30 eTwinning projektas „All About the Paper“ Neutrali Rima
57 2023-11-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
313 2023-11-30 Naujienlaiškiai Neutrali Rima
314 2023-11-30 Mokyklos veiklos tobulinimo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
315 2023-11-30 Aš - mažasis kūrėjas Neutrali Rima
316 2023-11-30 „Spalvų šokis“ Neutrali Rima
62 2023-11-30 Progimnazija Neutrali Rima
63 2023-11-30 Misija, vizija, prioritetai Neutrali Rima
319 2023-11-30 Dailiųjų amatų būrelis Neutrali Rima
64 2023-11-30 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Rima
320 2023-11-30 Elektroninio pašto sudarymo tvarka Neutrali Rima
322 2023-11-30 Sveikinimai Neutrali Rima
323 2023-11-30 Apie mus rašo Neutrali Rima
324 2023-11-30 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Rima
74 2023-11-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Persižiūrėti, susitvarkyti ir atnaujinti.

Rima
77 2023-11-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Rima
78 2023-11-30 Svetainės medis Neutrali Rima
79 2023-11-30 Apie progimnaziją Neutrali Rima
82 2023-11-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rima
86 2023-11-30 Valdymo struktūra Bendrieji reikalavimai Rima
87 2023-11-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Rima
104 2023-11-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Rima
107 2023-11-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
123 2023-11-30 Bendradarbiavimas Neutrali Rima
125 2023-11-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmetis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rima
129 2023-11-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rima
130 2023-11-30 Slapukų politika Neutrali Rima
133 2023-11-30 Ugdymo aplinka Neutrali Rima
156 2023-11-30 Turinio auditas Neutrali Rima
158 2023-11-30 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
159 2023-11-30 Logopedas Bendrieji reikalavimai Rima
160 2023-11-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rima
163 2023-11-30 Savivalda Neutrali Rima
165 2023-11-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rima
166 2023-11-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rima
167 2023-11-30 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
171 2023-11-30 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Rima
172 2023-11-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Rima
174 2023-11-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Rima
176 2023-11-30 Covid-19 Neutrali Rima
178 2023-11-30 Pedagogų kolektyvo nuotraukos Neutrali Rima
179 2023-11-30 Pirmas aukštas Neutrali Rima
180 2023-11-30 Antras aukštas Neutrali Rima
181 2023-11-30 Trečias aukštas Neutrali Rima
182 2023-11-30 Ketvirtas aukštas Neutrali Rima
183 2023-11-30 Privatumo politika Neutrali Rima
185 2023-11-30 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
186 2023-11-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
187 2023-11-30 Namų darbų ruošos centro darbo grafikas 2021-2022 m. m. II pusmetis Neutrali Rima
188 2023-11-30 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija Neutrali Rima
189 2023-11-30 Ką daryti dingus vaikui? Neutrali Rima
190 2023-11-30 Socialinis - emocinis ir karjeros ugdymas (SEKU) Neutrali Rima
191 2023-11-30 Steam ugdymas Neutrali Rima
192 2023-11-30 Visi projektai Neutrali Rima
193 2023-11-30 Tarptautiniai projektai Neutrali Rima
194 2023-11-30 El Castellot mokyklos mokytojų vizitas progimnazijoje Neutrali Rima
195 2023-11-30 European Investment Bank Institute parama Neutrali Rima
196 2023-11-30 „Erasmus+“: naujas etapas Neutrali Rima
198 2023-11-30 Mokyklai suteiktas „eTwinning“ Nacionalinis kokybės ženklelis už tarptautinį projektą „Everyday Creativity“ Neutrali Rima
200 2023-11-30 Programa „Antras Žingsnis“ Neutrali Rima
201 2023-11-30 Erasmus+ Neutrali Rima
202 2023-11-30 Erasmus+ KA1 projektai Neutrali Rima
203 2023-11-30 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ Neutrali Rima
205 2023-11-30 ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ Neutrali Rima
206 2023-11-30 Bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimas Neutrali Rima
207 2023-11-30 Erasmus+” KA1 kursai ,,A Clasroom with a Door to the World’’ Neutrali Rima
209 2023-11-30 Erasmus+ KA1 projektas ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“ Neutrali Rima
210 2023-11-30 Erasmus+ KA2 Neutrali Rima
211 2023-11-30 ,,Sveikata - mūsų turtas" Neutrali Rima
212 2023-11-30 ERASMUS+ projekto „Our Health is Our Wealth“ mobilumo Lenkijoje veiklos Neutrali Rima
213 2023-11-30 In English Neutrali Rima
214 2023-11-30 DofE Neutrali Rima
215 2023-11-30 Ugdomojo projekto ,,Apie kitus ir save (AKIS)“ 2021-2022 m. m. Neutrali Rima
216 2023-11-30 I tema Neutrali Rima
217 2023-11-30 II tema Atsakingai vartoju ir tausoju Neutrali Rima
218 2023-11-30 III tema Keičiu mūsų pasaulį: saugau ir globoju Neutrali Rima
219 2023-11-30 IV tema Duodamas kitam – duodu sau Neutrali Rima
220 2023-11-30 „Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris“ Neutrali Rima
221 2023-11-30 eTwinning projektai Neutrali Rima
222 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Be a European Star for a European Christmas” Neutrali Rima
223 2023-11-30 eTwinning projektas ,,World of Snapwords“ Neutrali Rima
224 2023-11-30 eTwinning projektas „Fun English for kids“ projektas Neutrali Rima
225 2023-11-30 eTwinning projektas ,,The Animals Through Our Eyes“ Neutrali Rima
226 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Be sustainable During Holiday“ Neutrali Rima
227 2023-11-30 eTwinning projektas „Friendship of school things“ Neutrali Rima
228 2023-11-30 eTwinning projektas ,,The portrait of nature in literature and art“ Neutrali Rima
229 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Playing with Shapes“ Neutrali Rima
230 2023-11-30 eTwinning projektas „Ecological Creativity“ Neutrali Rima
231 2023-11-30 eTwinning projektas „National Wealth: Customs and Traditions“ Neutrali Rima
232 2023-11-30 eTwinning projektas „I touch the earth and produce“ Neutrali Rima
233 2023-11-30 eTwinning projektas ,,The Second Life of a Thing" Neutrali Rima
234 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Our Heroes" Neutrali Rima
235 2023-11-30 eTwining projektas ,,Senses“ Neutrali Rima
236 2023-11-30 eTwinning projektas Young Green Conservationist Neutrali Rima
237 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Fairy tale laboratory“ Neutrali Rima
238 2023-11-30 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rima
239 2023-11-30 Programa ,, Sveika mokykla" Neutrali Rima
240 2023-11-30 Projektas „Sveikata visus metus“ Neutrali Rima
241 2023-11-30 Projektas „Sveikas, ketvirtadieni!” Neutrali Rima
242 2023-11-30 Sveikatingumo projektas Neutrali Rima
243 2023-11-30 Vilniaus TECH nuotolinio ugdymo platforma ,,Ateities inžinerija“ Neutrali Rima
244 2023-11-30 Dima_LT Neutrali Rima
245 2023-11-30 Mokyklos projektai Neutrali Rima
246 2023-11-30 Ugdomasis projektas „(S)veik“ 2020-2021 m. m. Neutrali Rima
247 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ I tema Neutrali Rima
248 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ II tema Neutrali Rima
249 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ III tema Neutrali Rima
250 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ IV tema Neutrali Rima
251 2023-11-30 Ugdomasis projektas „Aš – europietis“ 2019-2020 m. m. Neutrali Rima
252 2023-11-30 I tema „Senasis žemynas – Europa“ Neutrali Rima
253 2023-11-30 II tema „Žymiausi Europos žmonės: kaip atrakinti sėkmę?“ Neutrali Rima
254 2023-11-30 III tema „Europos paveldas“ Neutrali Rima
255 2023-11-30 IV temos „Iššūkiai Europai: ką galiu aš?“ Neutrali Rima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
325 2023-11-30 Valgykla Neutrali Rima
326 2023-11-30 Direktorės atostogos ir komandiruotės Neutrali Rima
327 2023-11-30 Priėmimas Neutrali Rima
328 2023-11-30 Ugdomasis projektas „Lietuvos ir pasaulio kultūra“ 2022-2023 m. m. Neutrali Rima
329 2023-11-30 I tema „Pasaulio puodai“ Neutrali Rima
330 2023-11-30 II tema „Nuo dėmelės iki avelės“ Neutrali Rima
331 2023-11-30 III tema „Muzikos paslaptys“ Neutrali Rima
332 2023-11-30 IV tema „Pažink savo miestą“ Neutrali
333 2023-11-30 Tūkstantmečio mokyklos I Neutrali Rima
334 2023-11-30  Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ Neutrali Rima
335 2023-11-30 Sveikatingumo studija Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-11-30 Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“ 2018-2019 m. m. Neutrali Rima
1 2023-11-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rima
257 2023-11-30 I tema „Salduvės žmonės“ Neutrali Rima
2 2023-11-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Rima
258 2023-11-30 II tema „Ateities profesija. Kokia ji?“ Neutrali Rima
259 2023-11-30 III tema „Pasaulis, kurį aš kuriu“ Neutrali Rima
4 2023-11-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rima
260 2023-11-30 IV tema ,,Mano miesto vizija“ Neutrali Rima
261 2023-11-30 Ugdomojo projekto „Lietuvos šimtmečio detektyvai” 2017-2018 m. m. Neutrali Rima
6 2023-11-30 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Rima
262 2023-11-30 I tema ,,Pažįstu savo valstybę” Neutrali Rima
7 2023-11-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Rima
263 2023-11-30 II tema ,,Kultūrinis paveldas: Kūčių ir Kalėdų papročiai, tradicijos” Neutrali Rima
8 2023-11-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rima
264 2023-11-30 III tema „Tradiciniai ir šiuolaikiniai amatai“ Neutrali Rima
9 2023-11-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
265 2023-11-30 IV tema ,,Protėvių takais” Neutrali Rima
266 2023-11-30 Projektas „Augu ir tyrinėju“ 2016-2017 m. m. Neutrali Rima
11 2023-11-30 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rima
267 2023-11-30 I tema „Atrandu. Gamtos mokslų laboratorijoje“ Neutrali Rima
12 2023-11-30 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Rima
268 2023-11-30 II tema „Tyrinėju. Technologijų pasaulyje“ Neutrali Rima
269 2023-11-30 III tema „Kuriu. Meno ir dizaino kūrybos dirbtuvėse“ Neutrali Rima
270 2023-11-30 IV tema „Konstruoju. Ateities laboratorijoje“ Neutrali Rima
271 2023-11-30 Užimtumo centras Bendrieji reikalavimai Rima
272 2023-11-30 Laisvos vietos klasėse Neutrali Rima
18 2023-11-30 Neformalusis ugdymas Bendrieji reikalavimai 

Rima
19 2023-11-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rima
276 2023-11-30 Įsivertinimas Neutrali Rima
277 2023-11-30 Tobulėkime kartu Neutrali Rima
22 2023-11-30 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
278 2023-11-30 Knygos Neutrali Rima
23 2023-11-30 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
279 2023-11-30 Straipsniai Neutrali Rima
280 2023-11-30 Vaizdo medžiaga Neutrali Rima
281 2023-11-30 Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ Neutrali Rima
282 2023-11-30 Būreliai Neutrali Rima
27 2023-11-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rima
283 2023-11-30 1-4 klasių mokiniams Neutrali Rima
28 2023-11-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Rima
284 2023-11-30 Muzikos studija 1-4kl. Neutrali Rima
285 2023-11-30 ,,Žingsnis po žingsnio" Neutrali Rima
30 2023-11-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Rima
287 2023-11-30 Sūkurėlis Neutrali Rima
32 2023-11-30 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rima
288 2023-11-30 „Kompiuteris ir aš“ Neutrali Rima
289 2023-11-30 „Atrandu bendraudamas“ Neutrali Rima
34 2023-11-30 Ugdymas Neutrali Rima
290 2023-11-30 Lego konstravimo būrelis Neutrali Rima
35 2023-11-30 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Rima
291 2023-11-30 Jaunesnieji skautai Neutrali Rima
292 2023-11-30 Kompiuterių būrelis „Pieškime kompiuteriu 1-4 kl.“ Neutrali Rima
293 2023-11-30 „Planuok“ 1-4 kl. Neutrali Rima
295 2023-11-30 5-8 klasių mokiniams Neutrali Rima
40 2023-11-30 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Rima
296 2023-11-30 Judrieji ir sportiniai žaidimai Neutrali Rima
41 2023-11-30 Projektinė veikla Neutrali Rima
297 2023-11-30 Sportiniai žaidimai Neutrali Rima
298 2023-11-30 Muzikos studija 5-8 kl. Neutrali Rima
43 2023-11-30 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
299 2023-11-30 Kompiuterių būrelis „Sumanioji inžinerija 5-7 kl. Neutrali Rima
44 2023-11-30 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rima
300 2023-11-30 Sūkurėlis 5kl. Neutrali Rima
45 2023-11-30 Aktualu tėvams Neutrali Rima
301 2023-11-30 Dailės studija 5-8 kl. Neutrali Rima
46 2023-11-30 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rima
302 2023-11-30 Dailiųjų amatų būrelis Neutrali Rima
47 2023-11-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Rima
303 2023-11-30 DofE klubas Neutrali Rima
304 2023-11-30 „Planuok“ 5–8 kl. Neutrali Rima
306 2023-11-30 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Rima
307 2023-11-30 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Rima
52 2023-11-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
308 2023-11-30 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Rima
53 2023-11-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rima
309 2023-11-30 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Rima
54 2023-11-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rima
310 2023-11-30 Projektas Kokybės krepšelis Neutrali Rima
311 2023-11-30 eTwinning projektas „All About the Paper“ Neutrali Rima
56 2023-11-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rima
57 2023-11-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Rima
313 2023-11-30 Naujienlaiškiai Neutrali Rima
314 2023-11-30 Mokyklos veiklos tobulinimo grupės Bendrieji reikalavimai Rima
315 2023-11-30 Aš - mažasis kūrėjas Neutrali Rima
316 2023-11-30 „Spalvų šokis“ Neutrali Rima
62 2023-11-30 Progimnazija Neutrali Rima
63 2023-11-30 Misija, vizija, prioritetai Neutrali Rima
319 2023-11-30 Dailiųjų amatų būrelis Neutrali Rima
64 2023-11-30 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Rima
320 2023-11-30 Elektroninio pašto sudarymo tvarka Neutrali Rima
322 2023-11-30 Sveikinimai Neutrali Rima
323 2023-11-30 Apie mus rašo Neutrali Rima
68 2023-11-30 Tvarkaraščiai Neutrali Rima
324 2023-11-30 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai Rima
325 2023-11-30 Valgykla Neutrali Rima
326 2023-11-30 Direktorės atostogos ir komandiruotės Neutrali Rima
327 2023-11-30 Priėmimas Neutrali Rima
328 2023-11-30 Ugdomasis projektas „Lietuvos ir pasaulio kultūra“ 2022-2023 m. m. Neutrali Rima
329 2023-11-30 I tema „Pasaulio puodai“ Neutrali Rima
74 2023-11-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Persižiūrėti, susitvarkyti ir atnaujinti.

Rima
330 2023-11-30 II tema „Nuo dėmelės iki avelės“ Neutrali Rima
331 2023-11-30 III tema „Muzikos paslaptys“ Neutrali Rima
332 2023-11-30 IV tema „Pažink savo miestą“ Neutrali
77 2023-11-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Rima
333 2023-11-30 Tūkstantmečio mokyklos I Neutrali Rima
78 2023-11-30 Svetainės medis Neutrali Rima
334 2023-11-30  Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ Neutrali Rima
79 2023-11-30 Apie progimnaziją Neutrali Rima
335 2023-11-30 Sveikatingumo studija Neutrali
80 2023-11-30 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
82 2023-11-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rima
83 2023-11-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Rima
86 2023-11-30 Valdymo struktūra Bendrieji reikalavimai Rima
87 2023-11-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Rima
104 2023-11-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Rima
107 2023-11-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Rima
114 2023-11-30 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rima
115 2023-11-30 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Rima
116 2023-11-30 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rima
118 2023-11-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Rima
123 2023-11-30 Bendradarbiavimas Neutrali Rima
124 2023-11-30 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/1-4-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

https://salduve.lt/wp-content/uploads/2022/02/5-8-Tvarkarastis-2022-02-01.pdf

Rima
125 2023-11-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmetis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rima
126 2023-11-30 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Rima
129 2023-11-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rima
130 2023-11-30 Slapukų politika Neutrali Rima
133 2023-11-30 Ugdymo aplinka Neutrali Rima
145 2023-11-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Rima
155 2023-11-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Rima
156 2023-11-30 Turinio auditas Neutrali Rima
158 2023-11-30 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
159 2023-11-30 Logopedas Bendrieji reikalavimai Rima
160 2023-11-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rima
161 2023-11-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rima
162 2023-11-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rima
163 2023-11-30 Savivalda Neutrali Rima
164 2023-11-30 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rima
165 2023-11-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rima
166 2023-11-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rima
167 2023-11-30 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rima
168 2023-11-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Rima
171 2023-11-30 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Rima
172 2023-11-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Rima
174 2023-11-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Rima
175 2023-11-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rima
176 2023-11-30 Covid-19 Neutrali Rima
177 2023-11-30 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Rima
178 2023-11-30 Pedagogų kolektyvo nuotraukos Neutrali Rima
179 2023-11-30 Pirmas aukštas Neutrali Rima
180 2023-11-30 Antras aukštas Neutrali Rima
181 2023-11-30 Trečias aukštas Neutrali Rima
182 2023-11-30 Ketvirtas aukštas Neutrali Rima
183 2023-11-30 Privatumo politika Neutrali Rima
185 2023-11-30 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
186 2023-11-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Rima
187 2023-11-30 Namų darbų ruošos centro darbo grafikas 2021-2022 m. m. II pusmetis Neutrali Rima
188 2023-11-30 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija Neutrali Rima
189 2023-11-30 Ką daryti dingus vaikui? Neutrali Rima
190 2023-11-30 Socialinis - emocinis ir karjeros ugdymas (SEKU) Neutrali Rima
191 2023-11-30 Steam ugdymas Neutrali Rima
192 2023-11-30 Visi projektai Neutrali Rima
193 2023-11-30 Tarptautiniai projektai Neutrali Rima
194 2023-11-30 El Castellot mokyklos mokytojų vizitas progimnazijoje Neutrali Rima
195 2023-11-30 European Investment Bank Institute parama Neutrali Rima
196 2023-11-30 „Erasmus+“: naujas etapas Neutrali Rima
198 2023-11-30 Mokyklai suteiktas „eTwinning“ Nacionalinis kokybės ženklelis už tarptautinį projektą „Everyday Creativity“ Neutrali Rima
200 2023-11-30 Programa „Antras Žingsnis“ Neutrali Rima
201 2023-11-30 Erasmus+ Neutrali Rima
202 2023-11-30 Erasmus+ KA1 projektai Neutrali Rima
203 2023-11-30 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ Neutrali Rima
205 2023-11-30 ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ Neutrali Rima
206 2023-11-30 Bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimas Neutrali Rima
207 2023-11-30 Erasmus+” KA1 kursai ,,A Clasroom with a Door to the World’’ Neutrali Rima
209 2023-11-30 Erasmus+ KA1 projektas ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“ Neutrali Rima
210 2023-11-30 Erasmus+ KA2 Neutrali Rima
211 2023-11-30 ,,Sveikata - mūsų turtas" Neutrali Rima
212 2023-11-30 ERASMUS+ projekto „Our Health is Our Wealth“ mobilumo Lenkijoje veiklos Neutrali Rima
213 2023-11-30 In English Neutrali Rima
214 2023-11-30 DofE Neutrali Rima
215 2023-11-30 Ugdomojo projekto ,,Apie kitus ir save (AKIS)“ 2021-2022 m. m. Neutrali Rima
216 2023-11-30 I tema Neutrali Rima
217 2023-11-30 II tema Atsakingai vartoju ir tausoju Neutrali Rima
218 2023-11-30 III tema Keičiu mūsų pasaulį: saugau ir globoju Neutrali Rima
219 2023-11-30 IV tema Duodamas kitam – duodu sau Neutrali Rima
220 2023-11-30 „Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris“ Neutrali Rima
221 2023-11-30 eTwinning projektai Neutrali Rima
222 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Be a European Star for a European Christmas” Neutrali Rima
223 2023-11-30 eTwinning projektas ,,World of Snapwords“ Neutrali Rima
224 2023-11-30 eTwinning projektas „Fun English for kids“ projektas Neutrali Rima
225 2023-11-30 eTwinning projektas ,,The Animals Through Our Eyes“ Neutrali Rima
226 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Be sustainable During Holiday“ Neutrali Rima
227 2023-11-30 eTwinning projektas „Friendship of school things“ Neutrali Rima
228 2023-11-30 eTwinning projektas ,,The portrait of nature in literature and art“ Neutrali Rima
229 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Playing with Shapes“ Neutrali Rima
230 2023-11-30 eTwinning projektas „Ecological Creativity“ Neutrali Rima
231 2023-11-30 eTwinning projektas „National Wealth: Customs and Traditions“ Neutrali Rima
232 2023-11-30 eTwinning projektas „I touch the earth and produce“ Neutrali Rima
233 2023-11-30 eTwinning projektas ,,The Second Life of a Thing" Neutrali Rima
234 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Our Heroes" Neutrali Rima
235 2023-11-30 eTwining projektas ,,Senses“ Neutrali Rima
236 2023-11-30 eTwinning projektas Young Green Conservationist Neutrali Rima
237 2023-11-30 eTwinning projektas ,,Fairy tale laboratory“ Neutrali Rima
238 2023-11-30 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rima
239 2023-11-30 Programa ,, Sveika mokykla" Neutrali Rima
240 2023-11-30 Projektas „Sveikata visus metus“ Neutrali Rima
241 2023-11-30 Projektas „Sveikas, ketvirtadieni!” Neutrali Rima
242 2023-11-30 Sveikatingumo projektas Neutrali Rima
243 2023-11-30 Vilniaus TECH nuotolinio ugdymo platforma ,,Ateities inžinerija“ Neutrali Rima
244 2023-11-30 Dima_LT Neutrali Rima
245 2023-11-30 Mokyklos projektai Neutrali Rima
246 2023-11-30 Ugdomasis projektas „(S)veik“ 2020-2021 m. m. Neutrali Rima
247 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ I tema Neutrali Rima
248 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ II tema Neutrali Rima
249 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ III tema Neutrali Rima
250 2023-11-30 Ugdomojo projekto „(S)veik“ IV tema Neutrali Rima
251 2023-11-30 Ugdomasis projektas „Aš – europietis“ 2019-2020 m. m. Neutrali Rima
252 2023-11-30 I tema „Senasis žemynas – Europa“ Neutrali Rima
253 2023-11-30 II tema „Žymiausi Europos žmonės: kaip atrakinti sėkmę?“ Neutrali Rima
254 2023-11-30 III tema „Europos paveldas“ Neutrali Rima
255 2023-11-30 IV temos „Iššūkiai Europai: ką galiu aš?“ Neutrali Rima